Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Oferta szkolenia
Praca z testem CUIDA dedykowanym do oceny kandydatów na rodziców zastępczych, opiekunów, opiekunów prawnych i mediatorów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu - Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej i Stowarzyszenie „DZIECKO” z Gostynia zapraszają na szkolenie specjalistyczne dla psychologów w dniach 13 i 14 października 2016 r., zajmujących się diagnozą kandydatów na rodziny zastępcze oraz wydających okresowe opinie o predyspozycjach i motywacjach rodzin zastępczych. Szkolenie będzie obejmowało stosowanie oraz interpretowanie testu CUIDA. Jest to test dedykowany do oceny kandydatów na rodziców zastępczych lub adopcyjnych, opiekunów, opiekunów prawnych i mediatorów.

Psycholog, który podejmuje decyzje dotyczące powierzenia opieki nad dzieckiem osobom chcącym zostać rodzicami zastępczymi lub je adoptować, musi dysponować informacjami pozwalającymi ocenić ich predyspozycje do bycia rodzicami. Narzędziem, które ma mu pomóc w uzyskaniu takich informacji, jest Kwestionariusz CUIDA. Pozwala on na ocenę 14 zmiennych osobowościowych, w tym takich, które od dawna bywają przedmiotem pomiaru (np. Asertywność, Samoocena, Stabilność emocjonalna), jak i kilku nowych, np. Zdolności tworzenia więzi uczuciowych czy Umiejętności radzenia sobie ze stratą. Ma trzy skale kontrolne, umożliwiające wyeliminowanie nietrafnych protokołów (skale Nieuważności i Niespójności) oraz uwzględnienie w interpretacji stopnia, w jakim badany idealizuje obraz siebie (skala Aprobaty społecznej). Wyniki kwestionariusza CUIDA można też ujmować w postaci trzech czynników bardziej ogólnych (czynniki II rzędu): Opieka odpowiedzialna, Opieka uczuciowa oraz Wrażliwość na innych.

Znormalizowane są wyniki w poszczególnych skalach i to one są wykorzystywane w interpretacji. Analizie podlega profil wyników, uwzględniający wszystkie skale. Interpretując profil, należy brać pod uwagę nie tylko wynik w każdej skali z osobna, ale też relacje między nimi. Na przykład wysoki wynik w skali Altruizmu inaczej interpretujemy, gdy towarzyszy mu wysoki wynik w skali Empatii, a inaczej - gdy w skali Empatii wynik jest niski.

Kwestionariusz CUIDA nie dostarcza wyniku ogólnego, bowiem nie ma jednego zestawu cech optymalnych, najbardziej pożądanych w każdym przypadku, bez względu na to, kogo i w jakim celu diagnozujemy. Inne cechy mają kluczowe znaczenie gdy szukamy mediatorów czy opiekunów do domu opieki społecznej, a inne gdy oceniamy, czy ktoś może zostać rodzicem zastępczym. Waga tych samych zmiennych jest inna, gdy ktoś chce zaopiekować się dzieckiem, ponieważ nie pragnie mieć własnego, biologicznego potomstwa, a inna, gdy ktoś stracił dziecko i biologicznego mieć już nie może. Najbardziej pożądany profil osoby, która chce przyjąć niemowlaka, wygląda inaczej niż profil osoby, która jest kandydatem na rodzica zastępczego nastolatka. Podręcznik do testu CUIDA opisuje różne możliwe przypadki zastosowania kwestionariusza, informując jednocześnie, jakie cechy mają szczególne znaczenie w każdym z nich.

Rzetelność skal jest w pełni satysfakcjonująca i umożliwia wykorzystanie wyników w celach diagnostycznych, w badaniach indywidualnych. Analizy rzetelności z wykorzystaniem teorii odpowiadania na pozycje testu IRT wykazały, że w większości skal bardziej rzetelne są wyniki niskie, co oznacza, że z większą precyzją i pewnością ocenia się tych badanych, którym brakuje pewnych cech wymaganych do opieki nad innymi osobami.

Analizy trafności polskiej wersji kwestionariusza CUIDA pokazały po pierwsze, że wyniki w skalach podstawowych i czynnikach II rzędu ujemnie korelują z tymi wynikami Skali Postaw Rodzicielskich SPR M. Plopy, które wskazują na postawy rodzicielskie niekorzystnie wpływające na rozwój dziecka, natomiast dodatnio korelują z wynikami, które świadczą o postawach korzystnych dla rozwoju dziecka. Takie rezultaty przemawiają za trafnością skal kwestionariusza CUIDA jako miar predyspozycji do sprawowania opieki rodzicielskiej. Po drugie, wyniki w skalach kwestionariusza CUIDA istotnie korelują z wynikami w skalach wchodzących w skład obszarów Kompetencje społeczne i Natura psychologiczna z Bochumskiego Inwentarza Osobowościowych Wyznaczników Pracy BIP. Inwentarz BIP przeznaczony jest do pomiaru wymiarów osobowości ważnych z punktu widzenia efektywnego funkcjonowania zawodowego na różnych stanowiskach. Uzyskane korelacje pozwalają więc wnioskować, że CUIDA może być trafnym narzędziem do badania kandydatów do prac, w których szczególne znaczenie dla efektywnego funkcjonowania zawodowego mają kompetencje społeczne, stabilność emocjonalna, odporność na stres. Po trzecie, wyniki badań walidacyjnych pokazują, że kwestionariusz CUIDA trafnie mierzy cechy ważne dla adekwatnego wypełniania obowiązków rodzicielskich. Okazało się bowiem, że rodzice dysfunkcyjni, czyli tacy, którzy są niezdolni do zapewnienia dziecku właściwej opieki (między innymi rodzice stosujący przemoc wobec dziecka, molestujący je, uzależnieni od alkoholu lub narkotyków, bezradni wychowawczo) uzyskują niższe wyniki w skalach podstawowych i czynnikach II rzędu niż rodzice, którzy należycie wypełniają swe obowiązki wobec dziecka. Dla rodziców dysfunkcyjnych szczególnie charakterystyczne są obniżone wyniki w czynnikach II rzędu i w trzech skalach podstawowych: Umiejętność rozwiązywania problemów, Zdolność tworzenia więzi uczuciowych oraz Stabilność emocjonalna, a także podwyższone wyniki w czynniku dodatkowym Agresywność.

Podsumowując, kwestionariusz CUIDA umożliwia wszechstronną ocenę predyspozycji rodzicielskich. Uzyskane w nim wyniki mogą też stanowić punkt wyjścia do wywiadu nie tylko z kandydatami na rodziców adopcyjnych lub zastępczych, ale także z rodzicami diagnozowanymi z różnych powodów w opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów lub w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Dane walidacyjne wskazują też na możliwość wykorzystania kwestionariusza CUIDA w doborze pracowników do ośrodków opiekuńczych.

Szkolenie będzie prowadzone przez wybitnych specjalistów: dr Aleksandrę Jaworowską oraz mgr Dianę Fecenec. Dr Aleksandra Jaworowska jest autorką polskiej wersji testu CUIDA oraz autorką wielu innych testów psychologicznych, pracującą w Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie.
Koszt szkolenia dla 1 osoby wynosi 680,50 zł i obejmuje: wynagrodzenie dwóch trenerów, materiały szkoleniowe, koszty 1 noclegu (doba hotelowa trwa od 14:00 do 12:00) w pokojach dwuosobowych, koszty wyżywienia (pierwszego dnia obiad i kolacja, drugiego dnia śniadanie, obiad), koszty 1 godziny wejścia na basen, wydanie zaświadczeń o odbytym szkoleniu. Dojazd uczestników we własnym zakresie.

W czasie szkolenia będzie możliwość wymiany doświadczeń, podjęcia dyskusji o innych metodach diagnostycznych w celu wydawania opinii o predyspozycjach i motywacjach do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Miejscem szkolenia będzie Centrum Konferencji i Rekreacji „Akwawit” w Lesznie ul. świętego Józefa 5, 64-100 Leszno. Hotel dysponuje parkingiem niestrzeżonym przy basenie.

Maksymalna wielkość grupy obejmuje 20 osób, o zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje wpłata i kolejność zgłoszeń.

Prosimy o przysyłanie zgłoszeń oraz kopii dyplomu psychologa mailowo do 30 września 2016 r. na adres:
alicjadata@pcpr.gostyn.pl oraz o dokonanie wpłaty 680,50 zł na konto Stowarzyszenia „DZIECKO” ul. Bojanowskiego 14a, 63-800 Gostyń; Bank Gospodarki Żywnościowej nr konta 78 2030 0045 1110 0000 0269 9860 z dopiskiem „szkolenie dla psychologów”.
W razie pytań prosimy o kontakt z panią Alicją Datą lub panią Lucyną Nowak - tel. 65 572 75 28.

Informacje o teście CUIDA za: dr Aleksandra Jaworowska, Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Biuletyn WOT PTP http://biuletyn.wotptp.waw.pl
Oferta szkolenia CUIDA 2016