Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Minister nagrodził Gostyń i Pleszew za wspólny projekt

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nagrodził projekt „Jesteśmy - wspieramy - program aktywizacji osób niepełnosprawnych w powiecie pleszewskim oraz gostyńskim”. Jego celem było dostrzeżenie i upowszechnienie potrzeby przyjścia z pomocą szczególnej grupie ludzi - osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich bliskim oraz pracownikom wspierającym te osoby. Projekt zakłada uruchomienie i prowadzenie ponadpowiatowego systemu wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. System uruchomiony w ramach projektu będzie stanowił ważne uzupełnienie i znaczące poszerzenie działań dla osób z zaburzeniami psychicznymi, realizowanych w powiecie pleszewskim i gostyńskim (główne obszary realizacji działań w ramach systemu) oraz w sąsiednich powiatach leszczyńskim, rawickim i kościańskim. Realizacja projektu jest istotna ze względu na potrzebę uzupełnienia i poszerzenia aktualnie funkcjonujących, zwłaszcza instytucjonalnych form wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi o działania środowiskowe oraz ze względu na potrzebę integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi obecnie zagrożonych marginalizacją lub już zmarginalizowanych.

Autorami i realizatorami projektu są Stowarzyszenie Centrum Rozwoju w Pleszewie i Stowarzyszenie „DZIECKO” w Gostyniu oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu. Projekt otrzymał grant finansowy w otwartym konkursie ofert w ramach Programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Projekt obejmuje wiele działań. M.in. w ramach aktywizacji społecznej, psychicznej oraz fizycznej osób z zaburzeniami psychicznymi realizowane będą formy aktywności, uwzględniające indywidualne zainteresowania osób z zaburzeniami psychicznymi, a także zajęcia usprawniające na basenie i różne formy rehabilitacji w formie stacjonarnej. Odbędzie się cykl imprez rekreacyjnych służących rozwojowi i aktywności społecznej oraz fizycznej osób z zaburzeniami psychicznymi, np. Integracyjne spotkanie Andrzejkowe; wyjścia do lokalnych kin, wyjazdy do teatru, wycieczki turystyczne „Poznajemy Polskę i okolice”, Ponadpowiatowy Turniej Kręglarski dla osób niepełnosprawnych, zajęcia aktywizujące na kręgielni oraz Ponadpowiatowy Turniej Gry w Bule - promujący sport dedykowany dla środowiska osób z zaburzeniami psychicznymi.

W ramach podnoszenia kompetencji życiowych osób z zaburzeniami psychicznymi przeprowadzone będą warsztaty mające na celu rozwój zainteresowań i umiejętności, które wpłyną pozytywnie na samoocenę uczestników oraz będą prowadziły ich do usamodzielnienia, a także specjalistyczne szkolenie „Trening umiejętności społecznych” dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W ramach zwiększenia różnorodności i poprawy jakości usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi odbędą się szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje kadry pracującej z osobami z zaburzeniami psychicznymi, np. warsztaty trenerów programu „Trening umiejętności społecznych”.
Będzie również prowadzony mobilny punkt porad dla rodziców i opiekunów osób z zaburzeniami psychicznymi, w którym porad udzielali będą psycholog, terapeuta środowiskowy i specjalista pracy socjalnej.

Zostanie też przeprowadzona kampania promująca działalność ponadpowiatowego systemu wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i upowszechniająca wiedzę na temat form wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin. W jej ramach odbędzie się m.in. konferencja szkoleniowa „Jak wspierać osoby z zaburzeniami psychicznymi”; konferencja prasowa dla uczestników i wydanie biuletynu podsumowującego projekt oraz konferencja podsumowująca projekt wraz z wystawą fotograficzną. Zrealizowane zostaną też inne działania integrujące osoby z zaburzeniami psychicznymi i ich rodziny ze środowiskiem lokalnym, m.in. wystawy i koncerty prezentujące twórczość osób z zaburzeniami psychicznymi w środowisku lokalnym oraz pikniki mające na celu integrację osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin ze środowiskiem lokalnym.

Dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi odbędzie się cykl szkoleń, kursów i warsztatów, pozwalających nabyć niezbędną wiedzę i umiejętności w radzeniu sobie z chorobą i jej objawami w życiu codziennym, np. warsztaty dla rodziców dzieci autystycznych i z porażeniem mózgowym, warsztaty dla rodziców i opiekunów: „Związki uczuciowe i seksualność osób z zaburzeniami psychicznymi”, warsztaty nauki zajęć integracyjnych czy zajęcia relaksacji dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin na przykładzie zajęć wędkarskich.

Zajęcia dla uczestników projektu ze wszystkich grup są całkowicie bezpłatne dzięki pozyskanym środkom finansowym w ramach grantu, własnemu wkładowi finansowemu Stowarzyszenia Centrum Rozwoju w Pleszewie i Stowarzyszenia „DZIECKO” w Gostyniu oraz pracy wolontariuszy z: ww. stowarzyszeń, PCPR-ów w Pleszewie i w Gostyniu, Środowiskowego Domu Samopomocy w Chwałkowie i Ośrodka Wsparcia w Pleszewie oraz wsparcia Warsztatów Terapii Zajęciowej: w Piaskach, w Nowolipsku, w Gizałkach, DPS w Chwałkowie i w Pleszewie oraz ŚDS w: w Czerminie, w Fabianowie, w Gostyniu, w Krzywiniu i w Krzemieniewie.
Jestesmy-wspieramy_logo