Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
To jeden z najtrudniejszych obszarów naszej pracy

Pracownicy socjalni MGOPS w Gostyniu uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, Stowarzyszenie „DZIECKO” i Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu. Było ono poświęcone rozpoznawaniu sygnałów i objawów przemocy domowej wobec dzieci oraz diagnozowaniu zagrożeń w środowisku rodzinnym. A jest to trudne zadanie, gdyż krzywdzenie dzieci jest bardzo często ukrywane przez najbliższych i rodzinę, co potwierdzają specjaliści z instytucji zajmujących się pomocą osobom uwikłanym w przemoc domową.

W czasie zajęć scharakteryzowano zjawisko przemocy w rodzinie oraz omówiono, kto i w jakim zakresie ma obowiązek jej przeciwdziałać. Specjalista pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej z certyfikatem „Niebieskiej Linii” z PCPR w Gostyniu, prowadzący nieodpłatnie to szkolenie, omówił też system przeciwdziałania przemocy w rodzinie funkcjonujący w Polsce, oparty na dwóch obszarach: na wymiarze sprawiedliwości (policja, prokuratura, sądy i kuratela), skupiającym się wykrywaniu przestępstw, ściganiu sprawców i wymierzaniu im kar oraz na procedurze „Niebieskie Karty”, opartej na funkcjonowaniu Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych, realizowanej przez pomoc społeczną, oświatę i policję, a skupiającej się na zapewnianiu pomocy osobom doznającym przemocy i ich rodzinom, ale też i na pomaganiu osobom stosującym przemoc w zmienianiu siebie i swoich zachowań. Działania te powinny być też wspierane przez ochronę zdrowia, ale ta współpraca już wygląda różnie.

Na szkoleniu omówiono szczegółowo m.in. zasady przydatne przy diagnozowaniu przemocy w rodzinie, a zwłaszcza wobec dzieci, sygnały widoczne w różnych obszarach u dzieci krzywdzonych (ich zachowaniu, wypowiedziach, zabawach, stroju, relacjach z innymi itp.), a także sygnały wysyłane przez rodziców niekrzywdzących i sygnały ujawniane przez rodziców krzywdzących. Wskazywano też na sygnały mogące świadczyć o poszczególnych formach krzywdzenia dzieci: o wykorzystaniu seksualnym, o przemocy psychicznej, fizycznej czy zaniedbaniu.

Omówiono też zasady reagowania pracowników socjalnych, ale też i innych specjalistów: lekarzy, pielęgniarek, pedagogów, nauczycieli, policjantów na podejrzenie przemocy w rodzinie. PCPR w Gostyniu przypomina, że we wszystkich gminach powiatu gostyńskiego działają zespoły interdyscyplinarne. Ich zadaniem jest przede wszystkim, w ramach procedury „Niebieskie Karty”, opracowanie i realizacja planów pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie.

Prowadzący przedstawił też różne formy i sposoby oddziaływania na osoby stosujące przemoc oraz cały katalog działań pomocowych dla rodziny uwikłanej w przemoc, które mogą zrealizować: pomoc społeczna, oświata, ochrona zdrowia, policja czy gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych.

Jedna z uczestniczek, podsumowując szkolenie stwierdziła: - To jeden z trudniejszych obszarów naszej pracy. Pomaganie dziecku krzywdzonemu to przede wszystkim praca z rodziną, w której to ma miejsce. Najważniejsze jest przekonanie i nauczenie rodziców, że przemocą wobec innych niewiele osiągną, nie wychowają dobrze dzieci, a przede wszystkim im szkodzą. To też praca z innymi służbami i specjalistami: szkołą, lekarzem, kuratorem, by zobaczyli potrzebę wspólnego działania dla dobra krzywdzonego dziecka.

Jeżeli doznajesz przemocy lub jesteś jej świadkiem, jeżeli wiesz, że ktoś krzywdzi dzieci, powiadom Policję, Ośrodek Pomocy Społecznej w Twojej gminie lub PCPR.

Każdy pracownik pomocy społecznej, policji, ale też oświaty, czy ochrony zdrowia, w przypadku podejrzenia stosowania przemocy w konkretnej rodzinie, ma obowiązek wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”.
MGOPS_tablica