Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Omawiano trudne przypadki

Kolejne szkoły w powiecie gostyńskim zorganizowały szkolenia dla nauczycieli we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Stowarzyszeniem „DZIECKO”. Rady pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 5 w Gostyniu, Szkoły Podstawowej w Goli i Szkoły Podstawowej w Siemowie omawiały, wraz z prowadzącym nieodpłatnie te szkolenia specjalistą pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej z certyfikatem „Niebieskiej Linii” z PCPR w Gostyniu, problem rozpoznawania krzywdzenia dzieci.

We wszystkich szkołach ważną częścią spotkań stały się rozmowy, w czasie których omawiano konkretne przypadki krzywdzenia dzieci. Rozważano różne możliwości pomocy, w której trzeba też poradzić sobie z oporem rodziców, broniących się przed uświadomieniem sobie, że ich traktowanie dziecka czy też „surowe wychowanie” jest krzywdzeniem najmłodszych. Mówiono też o formach pomocy dzieciom, które, choć same nie są bezpośrednio krzywdzone, ale mieszkając w rodzinach z problemem alkoholowym, zazdrością czy przemocą wobec małżonka, jako świadkowie i uczestnicy życia rodzinnego też doznają krzywdzenia, ucząc się niewłaściwych i nieakceptowanych społecznie zachowań. Rozmawiano też o tym, jak radzić sobie z agresją rodziców czy opiekunów, którzy w ten sposób próbują odepchnąć zainteresowanie ujawnianymi problemami w ich rodzinach.

Kilkugodzinne zajęcia „Diagnozowanie zagrożeń w środowisku rodzinnym - rozpoznawanie sygnałów i objawów przemocy domowej” poświęcone były scharakteryzowaniu zjawiska przemocy w rodzinie oraz wskazaniu, kto i w jakim zakresie jej przeciwdziała. Omówiono też system przeciwdziałania przemocy w rodzinie, funkcjonujący w Polsce, oparty na dwóch obszarach: na wymiarze sprawiedliwości (policja, prokuratura, sądy i kuratela), skupiającym się wykrywaniu przestępstw, ściganiu sprawców i wymierzaniu im kar oraz na procedurze „Niebieskie Karty”, realizowanej głównie przez pomoc społeczną, oświatę i policję, wspieranej przez ochronę zdrowia oraz gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, a skupiającej się na zapewnianiu pomocy osobom doznającym przemocy i ich rodzinom, ale też i na pomaganiu osobom stosującym przemoc w zmienianiu siebie i swoich zachowań.

W głównej części szkolenia omówiono szczegółowo m.in. zasady przydatne przy rozpoznawaniu przemocy w rodzinie, sygnały widoczne w różnych obszarach u dzieci krzywdzonych, sygnały wysyłane przez rodziców niekrzywdzących i sygnały ujawniane przez rodziców krzywdzących. Omówiono też zasady reagowania nauczycieli na podejrzenie przemocy w rodzinie.

PCPR w Gostyniu przypomina, że we wszystkich gminach powiatu gostyńskiego działają zespoły interdyscyplinarne. Ich zadaniem jest przede wszystkim opracowanie i realizacja planów pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie w ramach procedury „Niebieskie Karty”.

Jeżeli doznajesz przemocy lub jesteś jej świadkiem, jeżeli wiesz, że ktoś krzywdzi dzieci, powiadom Policję, Ośrodek Pomocy Społecznej w Twojej gminie lub PCPR.

Każdy pracownik pomocy społecznej, policji, ale też oświaty, czy ochrony zdrowia, w przypadku podejrzenia stosowania przemocy w konkretnej rodzinie ma obowiązek wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”.
Omawiano trudne przypadki 2016 01
Omawiano trudne przypadki 2016 02
Omawiano trudne przypadki 2016 03