Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Trzeba rozpoznawać krzywdzenie dzieci

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego w Pogorzeli i przedstawiciele kadry pedagogicznej szkół i przedszkoli gminy Pogorzela uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Stowarzyszenie „DZIECKO”, poświęconym „Diagnozowaniu zagrożeń w środowisku rodzinnym - rozpoznawaniu sygnałów i objawów przemocy domowej wobec dzieci”. Jak potwierdzają specjaliści z tych instytucji, dzieci w naszym powiecie są krzywdzone i bardzo często nie otrzymują pomocy i wsparcia, gdyż jest to ukrywane przez najbliższych.

Specjaliści: pracownicy socjalni, pedagodzy, kuratorzy i wychowawcy z Zespołu Interdyscyplinarnego w Pogorzeli oraz z placówek oświatowych gminy Pogorzela uczestniczyli (3.06.16 r.) aktywnie w szkoleniu warsztatowym poświęconym problemowi krzywdzenia dzieci. W czasie kilkugodzinnych zajęć scharakteryzowano zjawisko przemocy w rodzinie oraz omówiono kto i w jakim zakresie ma obowiązek jej przeciwdziałać. Prowadzący nieodpłatnie to szkolenie specjalista pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej z certyfikatem „Niebieskiej Linii” z PCPR w Gostyniu omówił też system przeciwdziałania przemocy w rodzinie funkcjonujący w Polsce, oparty na dwóch obszarach: na wymiarze sprawiedliwości (policja, prokuratura, sądy i kuratela), skupiającym się wykrywaniu przestępstw, ściganiu sprawców i wymierzaniu im kar oraz na procedurze „Niebieskie Karty”, opartej na funkcjonowaniu Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych, realizowanej przez pomoc społeczną, oświatę i policję, a skupiającej się na zapewnianiu pomocy osobom doznającym przemocy i ich rodzinom, ale też i na pomaganiu osobom stosującym przemoc w zmienianiu siebie i swoich zachowań. Działania te powinny być też wspierane przez ochronę zdrowia, ale ta współpraca już wygląda różnie.

Na szkoleniu omówiono szczegółowo m.in. zasady przydatne przy diagnozowaniu przemocy w rodzinie, a zwłaszcza wobec dzieci, sygnały widoczne w różnych obszarach u dzieci krzywdzonych, a także sygnały wysyłane przez rodziców niekrzywdzących i sygnały ujawniane przez rodziców krzywdzących. Dużo uwagi poświęcono sygnałom mogącym świadczyć o poszczególnych formach krzywdzenia dzieci: o wykorzystaniu seksualnym, o przemocy psychicznej, fizycznej czy zaniedbaniu.

Omówiono też zasady reagowania nauczycieli i pracowników socjalnych na podejrzenie przemocy w rodzinie. PCPR w Gostyniu przypomina, że we wszystkich gminach powiatu gostyńskiego działają zespoły interdyscyplinarne. Ich zadaniem jest przede wszystkim, w ramach procedury „Niebieskie Karty”, opracowanie i realizacja planów pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie.

Jedna z uczestniczek, podsumowując szkolenie stwierdziła: - Te warsztaty uświadomiły mi, w jakim przerażającym świecie żyje krzywdzone dziecko. Ten jego świat i to, czego ono doświadcza oraz jak to przeżywa, jest straszne, ale to nie jest wina dziecka. To nie jego wina! Musimy być bardzo wrażliwi na wszelkie sygnały mogące świadczyć o przemocy wobec najmłodszych i zawsze mieć siłę i odwagę zareagować.

Jeżeli doznajesz przemocy lub jesteś jej świadkiem, jeżeli wiesz, że ktoś krzywdzi dzieci, powiadom Policję, Ośrodek Pomocy Społecznej w Twojej gminie lub PCPR.

Każdy pracownik pomocy społecznej, policji, ale też oświaty, czy ochrony zdrowia, w przypadku podejrzenia stosowania przemocy w konkretnej rodzinie ma obowiązek wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”.
Krzywdzenie dzieci - Pogorzela 2016