Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Powiatowa pomoc społeczna podsumowana

Rada Powiatu Gostyńskiego podsumowała na ostatniej sesji działalność powiatowej pomocy społecznej w roku 2015.

System pomocy społecznej w powiecie gostyńskim tworzą: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i działające przy nim: Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Punkt Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin, Telefon Zaufania, Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego, pogotowia rodzinne i rodziny zastępcze; Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach, Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie i działające przy nim Grupowe Mieszkanie w Gostyniu, Dom Pomocy Społecznej w Rogowie, Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie i działające przy nim Grupowe Mieszkania w Bruczkowie i w Zimnowodzie, Dom Dziecka w Bodzewie, Dom Dziecka w Gostyniu, Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Młodzieżowa Świetlica Środowiskowa w Pogorzeli, z oddziałami w Gostyniu i Krobi, Środowiskowy Dom Samopomocy w Chwałkowie, Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Piaskach i Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piaskach, Ośrodek Mediacyjny Stowarzyszenia „DZIECKO” oraz stale współpracujących 17 organizacji pozarządowych.

W wyniku działań w 2015 roku placówek i specjalistów działających w powiatowym systemie pomocy społecznej: 584 osobom zapewniono opiekę całodobową (w tym 140 dzieciom), 396 osobom zapewnioną opiekę dzienną, 12 osób usamodzielniono. Zrealizowano 36 programów i projektów socjalnych, adresowanych do środowisk z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, które realizuje zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, ochrony zdrowia psychicznego, poradnictwa obywatelskiego oraz działalności pożytku publicznego, wydało 996 decyzji i postanowień administracyjnych, udzieliło 8 660 porad osobom indywidualnym, przeprowadziło 32 kontrole w palcówkach podległych, zorganizowało 14 szkoleń i konferencje dla 667 uczestników. Udzieliło też 1 651 świadczeń finansowych na kwotę 2 930 655,91 zł oraz 113 razy udzieliło pomocy rzeczowej. Przeprowadziło też 17 mediacji rodzinnych i 12 terapii rodzinnych i indywidualnych oraz podjęło 45 razy pomocy w Telefonie Zaufania. Wypożyczyło też 35 razy sprzęt rehabilitacyjny potrzebującym oraz przekazało nieodpłatnie 37 specjalistycznych sprzętów rehabilitacyjnych. Wydawano zainteresowanym: „Informator dla osób niepełnosprawnych”, „Broszurę informacyjną dla ofiar przemocy” oraz publikacja „Informator. Instytucje pomocy społecznej w powiecie gostyńskim”, a także podręcznik dla rodziców „Mamo! Tato! Kochajcie mnie!”.

W ubiegłym roku powiat gostyński został laureatem w ogólnopolskim konkursie Ministra Pracy i Polityki Społecznej: „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” - grant otrzymało PCPR w Gostyniu.

Prócz tego projekt „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”, realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Centrum Rozwoju w Pleszewie wygrał grant Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w konkursie na działania wspierające osoby z zaburzeniami psychicznymi.

Dodatkowo PCPR w Gostyniu zdobyło grant w wojewódzkim konkursie Wojewody Wielkopolskiego „Wsparcie dla podmiotów prowadzących program korekcyjno - edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie na rok 2015”.

Wielokrotnie działania powiatowego systemu pomocy społecznej były prezentowane na konferencjach ogólnopolskich i wojewódzkich jako przykłady dobrych praktyk.

Słowa podziękowania należą się wszystkim pracownikom i współpracownikom powiatowej pomocy społecznej za dobrą pracę na rzecz potrzebujących.
Podsumowano dzialania powiatowej pomocy spolecznej 2016 01
Podsumowano dzialania powiatowej pomocy spolecznej 2016 02
Podsumowano dzialania powiatowej pomocy spolecznej 2016 03
Podsumowano dzialania powiatowej pomocy spolecznej 2016 04
Podsumowano dzialania powiatowej pomocy spolecznej 2016 05
Podsumowano dzialania powiatowej pomocy spolecznej 2016 06
Podsumowano dzialania powiatowej pomocy spolecznej 2016 07
Podsumowano dzialania powiatowej pomocy spolecznej 2016 08
Podsumowano dzialania powiatowej pomocy spolecznej 2016 09
Podsumowano dzialania powiatowej pomocy spolecznej 2016 10
Podsumowano dzialania powiatowej pomocy spolecznej 2016 11
Podsumowano dzialania powiatowej pomocy spolecznej 2016 12
Podsumowano dzialania powiatowej pomocy spolecznej 2016 13
Podsumowano dzialania powiatowej pomocy spolecznej 2016 14
Podsumowano dzialania powiatowej pomocy spolecznej 2016 15
Podsumowano dzialania powiatowej pomocy spolecznej 2016 16