Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Co może wskazywać na krzywdzenie dziecka?

Specjaliści pracujący w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu w ostatnich dniach odbyli szkolenie poświęcone problemowi krzywdzenia dzieci. W czasie zajęć pn. „Diagnozowanie zagrożeń w środowisku rodzin zastępczych - rozpoznawanie sygnałów i objawów przemocy domowej” scharakteryzowano zjawisko przemocy w rodzinie, wskazano też kto i w jakim zakresie jej przeciwdziała. Przedstawiono też system przeciwdziałania przemocy w rodzinie funkcjonujący w Polsce, oparty na dwóch obszarach: na wymiarze sprawiedliwości (policja, prokuratura, sądy i kuratela), skupiającym się wykrywaniu przestępstw, ściganiu sprawców i wymierzaniu im kar oraz na procedurze „Niebieskie Karty”, realizowanej głównie przez pomoc społeczną, policję i oświatę, wspierane przez ochronę zdrowia oraz gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, a skupiającej się na zapewnianiu pomocy osobom doznającym przemocy i ich rodzinom, ale też na pomaganiu osobom stosującym przemoc w zmienianiu siebie i swoich zachowań.

W głównej części szkolenia omówiono szczegółowo m.in. zasady przydatne przy diagnozowaniu przemocy w rodzinie, sygnały widoczne w różnych obszarach u dzieci krzywdzonych, sygnały wysyłane przez rodziców niekrzywdzących i sygnały ujawniane przez rodziców krzywdzących.

Prowadzący szkolenie podkreślił, że ujawnianie krzywdzenia dzieci w rodzinach zastępczych wymaga szczególnej uwagi, gdyż dzieci sygnalizujące przemoc, najczęściej ujawniają przemoc, jakiej doznały w swojej rodzinie biologicznej. Ale sprawdzenia wymaga też aktualna sytuacja dziecka w rodzinie zastępczej, która też potrafi skrzywdzić. Prelegent przedstawił też różne formy i sposoby oddziaływania na osoby stosujące przemoc oraz cały katalog działań pomocowych dla rodziny uwikłanej w przemoc, które mogą zrealizować: pomoc społeczna, oświata, ochrona zdrowia, policja czy gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu przypomina, że we wszystkich gminach powiatu gostyńskiego działają zespoły interdyscyplinarne. Ich zadaniem jest realizacja działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, a przede wszystkim opracowanie i realizacja planów pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie w ramach procedury „Niebieskie Karty”. Zespoły Interdyscyplinarne lub powołane przez nie dla poszczególnych przypadków Grupy Robocze monitorują też sytuację rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy.

W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych. W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą także kuratorzy sądowi, i mogą wchodzić także prokuratorzy.

Jeżeli doznajesz przemocy lub jesteś jej świadkiem, jeżeli wiesz, że ktoś krzywdzi dzieci, powiadom Policję, Ośrodek Pomocy Społecznej w Twojej gminie lub PCPR.

Każdy pracownik pomocy społecznej, policji, ale też oświaty, czy ochrony zdrowia, w przypadku podejrzenia stosowania przemocy w konkretnej rodzinie ma obowiązek wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”. Podstawową zaletą tej procedury jest to, że pozwala szybko i skutecznie działać. Krzywdzenie jest zjawiskiem złożonym i może przybierać różne formy, takie jak krzywdzenie fizyczne, psychiczne, wykorzystywanie seksualne, krzywdzenie ekonomiczne czy zaniedbywanie. Optymalna interwencja to taka, która przede wszystkim zapewni ofierze bezpieczeństwo w trudnej, czy wręcz tragicznej dla niej sytuacji. Procedura ta jest prowadzona niezależnie od postępowania prokuratorskiego czy prowadzonego przez policję, wyjaśniającego, czy doszło do złamania prawa i popełnienia przestępstwa przeciwko osobom bliskim.

Specjaliści ww. instytucji podejmą działania osłonowe i pomocowe, skierowane do ofiar przemocy oraz naprawcze, adresowane do sprawców.

Poniżej dane adresowe zespołów z poszczególnych gmin powiatu gostyńskiego.
- Zespół Interdyscyplinarny w Borku Wlkp., adres: 63-810 Borek Wlkp., Rynek 13, tel. 65 571-59-77,
   mail: ops@borekwlkp.pl; www.borek.ops.org.pl;
- Zespół Interdyscyplinarny w Gostyniu, adres: 63-800 Gostyń, Wrocławska 250, tel. 65 572-39-11, wewn. 44,
   mail: teresa.klonowska@mgops.gostyn.pl; www.mgops.gostyn.pl;
- Zespół Interdyscyplinarny w Krobi, adres: 63-840 Krobia, Powstańców Wlkp. 126, tel. 65 571-11-09,
   mail: opskrobia@poczta.onet.pl; www.mgops.krobia.pl;
- Zespół Interdyscyplinarny w Pępowie, adres: 63-830 Pępowie, Stanisławy Nadstawek 6, tel. 65 575-89-89,
   mail: gopspepowo@wp.pl; www.gops-pepowo.gopsinfo.pl;
- Zespół Interdyscyplinarny w Piaskach, adres: 63-820 Piaski, Szkolna 1, tel. 65 573-90-08,
   mail: opspiaski@o2.pl; www.piaski.opsinfo.pl;
- Zespół Interdyscyplinarny w Pogorzeli, adres: 63-860 Pogorzela, Rynek 1, tel. 65 573-49-53,
   mail: mgops@pogorzela.pl; www.pogorzela.mgops.info;
- Zespół Interdyscyplinarny w Poniecu, adres: 64-125 Poniec, Krobska 45A, tel. 65 573-13-18,
   mail: opsponiec@o2.pl; www.poniec.opsinfo.pl.
Co moze wskazywac na krzywdzenie dziecka 2016 01