Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Domy dziecka
i ośrodek interwencji kryzysowej pod kontrolą

Powiat gostyński prowadzi 17 placówek pomocy społecznej, w tym kilka we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Cześć z nich zapewnia potrzebującym pobyt całodobowy, pozostałe z kolei oferują opiekę dzienną lub inne formy specjalistycznego wsparcia. Wszystkie zapewniają też miejsca pracy dużej grupie mieszkańców powiatu. Prowadzenie, koordynowanie i planowanie ich działań oraz zapewnianie środków na najpilniejsze potrzeby to trudne wyzwanie, zwłaszcza że potrzeby te w obszarze finansów są duże, a możliwości samorządu powiatowego bardzo ograniczone. Między innymi po to, by sprostać temu zadaniu, prowadzone są kontrole bieżącego funkcjonowania i analiza potrzeb remontowych i inwestycyjnych poszczególnych placówek.

Takie kontrole odbyły się ostatnio w części placówek powiatu gostyńskiego. Przeprowadzili je przedstawiciel Zarządu Powiatu Gostyńskiego Janusz Sikora i dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu. Spotkali się oni z dyrektorami i kierownikami placówek, rozmawiali z pracownikami i mieszkańcami oraz wychowankami, zapoznając się z ostatnimi osiągnięciami i słuchając uważnie potrzeb i bolączek.

Jako pierwszy wizytowano Dom Dziecka w Gostyniu. Bezpieczne miejsce, opiekę i wsparcie znajdują w nim starsze dzieci, które przy pomocy wychowawców tej placówki i specjalistów Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bodzewie zdobywają kwalifikacje zawodowe oraz przygotowują się do samodzielnego startu w dorosłe życie, czyli usamodzielnienia. Dyrektor Domu Dziecka w Gostyniu Karolina Dolata przedstawiła zmodernizowaną w ostatnim okresie kuchnię i pokój dziennego pobytu. Wskazywała też na potrzebę niezbędnych działań konserwacyjnych i odnawiających w tej placówce, np. na konieczność remontu klatki schodowej wraz ze schodami, zamontowanie wiatrołapu i wymianę drzwi wejściowych oraz malowanie korytarzy. Po zapoznaniu się z działalnością placówki oceniono ją pozytywnie. Z uznaniem zwrócono uwagę na zapewnienie opieki przez placówkę niepełnoletniej matce z dzieckiem, która obecnie przebywa w tej placówce zgodnie z postanowieniem Sądu Rodzinnego w Gostyniu. I dzięki wsparciu Domu Dziecka w Gostyniu kontynuuje naukę, mając zapewnioną opiekę dla swojego dziecka w czasie, gdy jest w szkole. W czasie kontroli dyskutowano też o głównym problemie usamodzielnianych wychowanków, jakim jest brak mieszkań. Niestety, gminy, z których pochodzą wychowankowie, nie zapewniają im w procesie usamodzielnienia mieszkań chronionych lub socjalnych. A część z tych młodych ludzi nie może z różnych względów powrócić do swoich domów.

Kolejną wizytowaną instytucją był Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Piaskach. To kolejna ważna placówka w powiatowym systemie pomocy społecznej. Prowadzona jest ona jako zadanie zlecone przez Powiat Gostyński. Jej kierownik Anna Sowula omówiła w trakcie kontroli funkcjonowanie BOIK-u, z którego pomocy korzystają kobiety i ich dzieci doznające przemocy ze strony swoich partnerów. Zespół wizytujący docenił też dodatkowe działania, które Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Piaskach podejmuje dla swoich mieszkanek. Rozmawiano też m.in. o unormowaniu się sytuacji finansowej placówki, dzięki podwyższeniu przez Powiat Gostyński dotacji na jej prowadzenie. Należy podkreślić, że, dzięki temu, iż prowadzi ją organizacja pozarządowa, jest to placówka o kosztach funkcjonowania o połowę niższych od podobnych palcówek prowadzonych przez sąsiednie powiaty. Rozmawiano też o przygotowaniach do uruchomienia kolejnych miejsc dla potrzebujących, dzięki planowanemu wsparciu BOIK-u przez Konwent Bonifratrów w Piaskach. Warto przypomnieć, że BOIK funkcjonuje już szesnasty rok dzięki nieodpłatnemu przekazaniu przez Konwent Bonifratrów budynku wraz z terenem przyległym na funkcjonowanie ośrodka.

Ten cykl kontroli zakończyła wizytacja Domu Dziecka w Bodzewie. Placówka ta specjalizuje się w zapewnieniu schronienia, opieki i wychowania oraz w przygotowaniu dzieci do powrotu do rodzin biologicznych, umieszczania w rodzinach adopcyjnych lub wspieraniu prawidłowego rozwoju dzieci, które muszą pozostać w opiece instytucjonalnej do czasu osiągnięcia pełnoletności. W placówce bezpieczne dla siebie miejsce znajdują głównie dzieci w wieku szkolnym, uczęszczające do szkół podstawowych lub gimnazjalnych. Dyrektor Karolina Dolata przedstawiła zmiany, które udało się wprowadzić dzięki wsparciu Powiatu Gostyńskiego, ale też i pozyskaniu znaczącej pomocy od wielu osób i instytucji w kraju oraz od przyjaciół z Holandii. Poprawiły one znacząco warunki pobytu w domu dziecka. Ale też pozwoliły na znaczne rozbudowanie metod i form wsparcia udzielanego dzieciom, które zmuszone są rozwijać się w oderwaniu od swojej rodziny i domu, np. poprzez różne formy korekcji i rehabilitacji, korepetycje i wsparcie wolontariuszy w nauczaniu dzieci. Dom dziecka w Bodzewie poszerzył też ofertę spędzania wolnego czasu i rozwijania własnych zainteresowań przez wychowanków, np. poprzez terapię manualną, zajęcia taneczne, naukę gry w zespole muzycznym czy cykliczne zajęcia na siłowni wybudowanej w piwnicach placówki, zwanych sympatycznie „lochami”. Pozyskiwanie na te cele znaczących środków spoza budżetu powiatu przez dyrekcję placówki zostało bardzo dobrze ocenione przez kontrolujących. Rozmawiano też o potrzebach bodzewskiej placówki. Dyrektor zwróciła uwagę na pilną potrzebę położenia kostki wokół domu dziecka, gdyż po każdym deszczu teren wokół placówki pokrywa się błotem. Wskazała też na zakup nowego busa, gdyż obecne auta pochodzą z darów holenderskich i już są mocno wyeksploatowane.

Zakończone kontrole podsumowano stwierdzeniem, że teraz przed władzami powiatu gostyńskiego stoi trudne zadanie zapewnienia środków na prawidłowe funkcjonowanie powiatowego systemu pomocy społecznej, a jest to niezbędne, by realizację zadań powiatu w tym obszarze utrzymać na wysokim, wyróżniającym powiat gostyński, poziomie.
Domy dziecka i OIK pod kontrola 2016 01
Domy dziecka i OIK pod kontrola 2016 02
Domy dziecka i OIK pod kontrola 2016 03
Domy dziecka i OIK pod kontrola 2016 04
Domy dziecka i OIK pod kontrola 2016 05