Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Gostyńskim na lata 2016-2018


Na podstawie § 6 ust. 3 uchwały Nr XLIV/370/10 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji w związku z art. 180 pkt. 1 ustawy z dnia 19 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 332 ze zmianami).

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Zarządza się konsultacje Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Gostyńskim, na lata 2016-2018 z organizacja-
    mi pozarządowymi działającymi na rzecz dzieci i rodziny oraz środowiskiem związanym z pieczą zastępczą.
2. Konsultacje trwają od 4 do 10 kwietnia 2016 r.
3. Konsultacje przeprowadza się w formie:
    1) publikacji na stronie www.powiat.gostyn.pl, www.gostyn-pcpr.info oraz udostępnienia w siedzibie PCPR w Gostyniu
        projektu Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Gostyńskim na lata 2016-2018;
    2) analizy złożonych do projektu opinii;
    3) spotkania z organizacjami pozarządowymi działającymina rzecz dzieci i rodziny oraz środowiskiem związanym
        z pieczą zastępczą, które odbędzie się dnia 8 kwietnia 2016 r. o godz. 15:00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego
        w Gostyniu (ul. Wrocławska 256).
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(...)

Pełna treść programu oraz uchwała Zarządu Powiatu są zawarte w załącznikach do pobrania u góry strony.
Data publikacji: 04.04.2016 r.