Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Powiat wspiera osoby z niepełnosprawnością

Rada Powiatu Gostyńskiego na marcowej sesji przyjęła ważną uchwałę dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu. Radni określili zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizowane przez powiat gostyński w 2016 r. w ramach środków otrzymanych z PFRON i ustalili też wysokość kwot przeznaczonych na poszczególne zadania. Łącznie Rada Powiatu Gostyńskiego przeznaczyła na pomoc osobom niepełnosprawnym oraz organizacjom je wspierającym 1 236 743 zł, pozyskanych z PFRON.

Zaznaczyć należy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał Powiatowi Gostyńskiemu środki niewystarczające na zaspokojenie potrzeb zgłaszanych przez środowisko osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu, czyli jednostki udzielające wsparcia niepełnosprawnym ze środków PFRON, zgłaszają na dzień dzisiejszy potrzeby w wysokości już prawie 2 milionów zł na pokrycie składanych wniosków.

Część środków PFRON (719 820 zł) Powiat Gostyński przekaże - zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warsztatów terapii zajęciowej - Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „KREATYWNI” na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piaskach. Warto podkreślić, że dzięki współpracy Stowarzyszenia „KREATYWNI”, PCPR w Gostyniu i Zarządu Powiatu Gostyńskiego, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piaskach poszerzyły swoją ofertę usług o kolejną pracownię i zwiększyły liczbę uczestników do 45 osób. Dodatkowo w tym roku powiat dołoży do prowadzenia tej placówki oraz do WTZ w Rydzynie, których uczestnikami są też osoby z terenu Powiatu Gostyńskiego, 80 000 zł z własnych dochodów. Na pozostałe zadania Rada Powiatu Gostyńskiego przeznaczyła: 80 000 zł na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych; 185 393 zł na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze; 16 530 zł na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, 180 000 zł na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych (na zdjęciach przykłady zlikwidowanych barier w 2015 r.); 40 000 zł na zwrot pracodawcom kosztów wyposażenia stanowisk pracy osób niepełnosprawnych oraz 15 000 zł na finansowanie odbywania staży lub przygotowania zawodowego przez osoby niepełnosprawne.

Powyższy podział środków uzyskał też pozytywną opinię Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

By, mimo niewystarczających środków, umożliwić najbardziej potrzebującym uzyskanie wsparcia w ramach rehabilitacji społecznej, PCPR w Gostyniu wprowadził tak jak w latach poprzednich, priorytety określające pierwszeństwo w ubieganiu się o dofinansowanie, takie jak posiadanie znacznego stopnia niepełnosprawności, niekorzystanie w roku ubiegłym ze wsparcia, niesamodzielność ruchowa lub poruszanie się na wózku inwalidzkim oraz kryteria dochodowe dla poszczególnych zadań. Szczegóły można znaleźć w zarządzeniach dyrektora PCPR, które są dostępne w siedzibie PCPR. Zostaną też zamieszczone na stronie PCPR: www.gostyn-pcpr.info w zakładce Uchwały i zarządzenia. Na stronie PCPR są również do pobrania druki wniosków o dofinansowanie.
Powiat wspiera mieszkancow z niepelnospr 2016 01
Powiat wspiera mieszkancow z niepelnospr 2016 02
Powiat wspiera mieszkancow z niepelnospr 2016 03