Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Ograniczono umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej

Ustawą z 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy ograniczono umieszczanie dziecka w pieczy zastępczej. Wprowadzono dwie zmiany, które zaczną obowiązywać pod koniec kwietnia br.

Pierwsza z nich zakłada umieszczanie dziecka w pieczy zastępczej jedynie wówczas, gdy uprzednio stosowane inne środki przewidziane w art. 109 § 2 pkt. 1-4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz formy pomocy rodzicom dziecka, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, nie doprowadziły do usunięcia stanu zagrożenia dobra dziecka. Wyjątkiem pozostaje konieczność niezwłocznego umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, wynikająca z poważnego zagrożenia dobra dziecka, w szczególności zagrożenia jego życia lub zdrowia (art. 1123 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Środki wskazane w ww. przepisie to zarządzenia sądu opiekuńczego dotyczące:
1) zobowiązania rodziców oraz małoletniego do określonego postępowania, w szczególności do pracy z asystentem rodziny,
    realizowania innych form pracy z rodziną, skierowania małoletniego do placówki wsparcia dziennego lub skierowania
    rodziców do placówki albo specjalisty zajmujących się terapią rodzinną, poradnictwem lub świadczących rodzinie inną
    stosowną pomoc z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń;
2) określenia, jakie czynności nie mogą być przez rodziców dokonywane bez zezwolenia sądu, albo poddania rodziców
    innym ograniczeniom, jakim podlega opiekun;
3) poddania wykonywania władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego;
4) skierowania małoletniego do organizacji lub instytucji powołanej do przygotowania zawodowego albo do innej placówki
    sprawującej częściową pieczę nad dziećmi.

Z kolei wśród form pomocy rodzicom dziecka, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, znajduje się wsparcie w różnych formach udzielane przez instytucje, głównie ośrodki pomocy społecznej, i podmioty działające na rzecz dziecka i rodziny, w szczególności asystenta rodziny, jak również placówki wsparcia dziennego i rodziny wspierające.

Druga ze zmian natomiast polega na wprowadzeniu ustawowego zakazu umieszczania dziecka w pieczy zastępczej, wbrew woli rodziców, wyłącznie z powodu ubóstwa (art. 1123 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).
Zmiana KRiO (2016-03-18)