Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Gospodarskie wizyty

Powiat gostyński prowadzi cztery domy pomocy społecznej. To zadanie wymagające zaangażowania zarówno ze strony władz powiatu jak i kierownictwa i personelu tych placówek. Prowadzenie, koordynowanie i planowanie ich działań oraz zapewnianie środków na najpilniejsze potrzeby to trudne wyzwanie, zwłaszcza że potrzeby te w obszarze finansów są duże, a możliwości samorządu powiatowego ograniczone. Koordynacji działalności domów pomocy społecznej oraz kierowaniu do nich osób wymagających wsparcia towarzyszy też nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i działalnością tych placówek wsparcia całodobowego. W ramach sprawowanego nadzoru przedstawiciel Zarządu Powiatu Gostyńskiego Janusz Sikora oraz dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu przeprowadzili kontrole bieżącego funkcjonowania i analizę potrzeb remontowych i inwestycyjnych w domach pomocy społecznej powiatu gostyńskiego. Spotkali się oni z dyrektorami placówek, rozmawiali z pracownikami i mieszkańcami, zapoznając się z ostatnimi osiągnięciami i słuchając uważnie potrzeb i bolączek.

Pierwszą z wizytowanych placówek był Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach. To dom specjalizujący się w sprawowaniu opieki nad osobami przewlekle somatycznie chorymi. Placówka ta prowadzi też grupę dla osób z demencją. DPS w Chumiętkach dysponuje 114 miejscami. Dyrektor Agnieszka Jackowiak w czasie kontroli przedstawiła obecny stan placówki. Dom wymaga wielu działań naprawczych, które pozwolą dorównać mu standardem i jakością funkcjonowania do pozostałych placówek powiatu. Najpilniejsza obecnie jest budowa nowej windy, która pozwoli na transport między kondygnacjami budynków osób leżących oraz ułatwi poruszanie się mieszkańcom na wózkach oraz pozostałym mieszkańcom, którzy ze względu na swoje choroby oraz wiek mają trudności z pokonywaniem barier, jakimi są schody. Rozmawiano też o strategii postępowania wobec kilku mieszkańców, którzy zakłócają mir domowy, będąc dość często pod wpływem alkoholu, co staje się bardzo uciążliwe dla pozostałych mieszkańców. Część wizyty poświęcono omówieniu koniecznych zmian w funkcjonowaniu oczyszczalni ścieków. Pani dyrektor ma też w planach poprawę wystroju wnętrz, a w dalszej kolejności całkowitą modernizację i uruchomienie „serca domu”, czyli kuchni.

Kolejną wizytowaną placówką był Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie. Jest to dom dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Dysponuje on 87 miejscami. Jego dyrektor Ryszard Janaszak, oprócz głównego problemu, jakim jest sprawa uregulowań finansowych z właścicielami pałacu, w którym funkcjonuje dom, zwracał uwagę na konieczność wymiany kilkunastoletniego busa. Rozmawiano też o możliwej likwidacji wspólnoty mieszkaniowej i przekształceniu jej w mieszkanie chronione dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej.

Zespół kontrolny zawitał też do Domu Pomocy Społecznej w Rogowie. To placówka sprawująca opiekę nad osobami przewlekle psychicznie chorymi. Dysponuje ona 97 miejscami. Nadzorujący obejrzeli wyremontowaną kuchnię wraz z pomieszczeniami stanowiącymi jej zaplecze i nowy system wentylacyjny. Dyrektor Renata Wojda przedstawiła zmiany w organizacji placówki. Rozmawiano o konieczności wymiany okien kuchennych i sprawach związanych z oczyszczalnią ścieków.

Ostatnią z kontrolowanych placówek był Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie. Jest to dom dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Dysponuje on 67 miejscami. Jego dyrektor Grażyna Wira przedstawiła ostatnio uruchomione miejsca i odnowione pokoje mieszkalne. Rozmawiano też o zmianach kadrowych i potrzebach związanych z opierzeniem kominów, remontem elewacji oraz wymianą zniszczonego ogrodzenia parkowego.

Należy podkreślić, że dodatkową trudnością, towarzyszącą prowadzeniu domów pomocy społecznej przez powiat gostyński, są roszczenia byłych i obecnych właścicieli wobec powiatu związane z pałacami, w których działają domy pomocy społecznej. Dużym ciężarem jest też sytuacja, że większość placówek pomocy społecznej powiatu gostyńskiego funkcjonuje w zabytkowych obiektach otoczonych parkami. Ich utrzymanie rodzi dodatkowe duże koszty, a wojewódzki konserwator zabytków, mimo że narzuca wygórowane i kosztochłonne wymogi, nie udziela żadnej pomocy finansowej, pozwalającej na ich realizację, cały ciężar wydatków zrzucając na barki budżetu powiatu gostyńskiego.
Gospodarskie wizyty 2016 01
Gospodarskie wizyty 2016 02
Gospodarskie wizyty 2016 03
Gospodarskie wizyty 2016 04