Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
500 zł dla dzieci w rodzinach zastępczych
Powiat Gostyński wyda na realizację tego zadania prawie pół miliona złotych rocznie!


W kwietniu ma zostać uruchomiony program „Rodzina 500 plus”, dzięki któremu rodziny otrzymają świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na drugie i kolejne dziecko, a te, w których dochód nie przekracza 800 zł na osobę w rodzinie (lub 1200 zł w rodzinach z niepełnosprawnymi dziećmi) - również na pierwsze.

Jak zaznacza dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu: - Również dzieci w pieczy zastępczej otrzymają dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie. Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego będzie przysługiwać niezależnie od dochodu na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego. Powiat Gostyński wyda na realizację tego zadania prawie pół miliona złotych rocznie.

Według szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wielkopolska jest jednym z trzech województw (obok Mazowsza i Śląska), gdzie mieszka najwięcej dzieci, do których trafi nowe świadczenie (ok. 352 tys.).

W ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadzono dwa nowe świadczenia: dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego. Od kwoty tych dodatków nie jest odprowadzany podatek.

Trzeba podkreślić, że dodatek wychowawczy przysługuje na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka, bez względu na kryterium dochodowe. Jest on udzielany na wniosek rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej.
Ważne! Dodatek otrzymają zarówno osoby otrzymujące świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jak również osoby otrzymujące świadczenia na zasadach z ustawy o pomocy społecznej (zgodnie z art. 226 ust. 5 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

Uwaga!
Dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty nie przysługuje na dziecko pozostające w pieczy zastępczej po ukończeniu przez nie 18 roku życia.

Wyjątkiem w przyznaniu dodatku wychowawczego dla dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej jest też sytuacja, gdy rodzina zastępcza nie ponosi kosztów utrzymania dziecka w związku z jego pobytem w domu pomocy społecznej, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę, specjalnym ośrodku wychowawczym, hospicjum stacjonarnym, oddziale medycyny paliatywnej, areszcie śledczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie karnym, zakładzie poprawczym.

Przyznanie dodatku wychowawczego następuje w drodze decyzji administracyjnej. Wniosek należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu. Wzór wniosku nie jest określany rozporządzeniem. Jest to analogiczne rozwiązanie jak w przypadku świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej. Zatem w przypadku rodzin zastępczych, starających się o przyznanie dodatku, nie obowiązuje wzór wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego określony w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz.U. 2016, poz. 214). To duże udogodnienie dla rodzin zastępczych, które nie będą musiały wypełniać 9-stronicowego wniosku.

Prawo do dodatku wychowawczego dla dzieci w rodzinach zastępczych ustala się na okres 12 miesięcy. W przypadku braku zmian w sytuacji rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka mającej wpływ na prawo do dodatku wychowawczego ustala się je na okres kolejnych 12 miesięcy z urzędu.

Dodatek przyznaje się od dnia faktycznego umieszczenia dziecka odpowiednio w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej lub osiągnięcia przez nie 18 roku życia, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do dodatku wychowawczego w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r.), prawo do dodatku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie wymienionej ustawy (czyli od 1 kwietnia). - W praktyce oznacza to, - jak podkreśla dyrektor PCPR w Gostyniu - że jeżeli rodzina zastępcza złoży wniosek np. 25 czerwca, dostanie wyrównanie od kwietnia. Natomiast w przypadku złożenia wniosku dopiero np. 7 lipca, dodatek będzie przysługiwał tylko od lipca.

Dodatek wychowawczy i dodatek do zryczałtowanej kwoty jest finansowany w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Zgodnie z zapisami ustawy powiat nie ponosi wydatków związanych z tym świadczeniem. Ale w praktyce - jak zauważa dyrektor PCPR w Gostyniu - 400 zł, które Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu otrzyma miesięcznie na obsługę tego zadania, nie wystarczy na zatrudnienie pracownika do jego obsługi ani na zapewnienie jego prawidłowej realizacji. Powiat będzie musiał dołożyć własne środki, na np. pokrycie kosztów szkolenia pracowników do obsługi tego zadania, zakup licencji programu do obsługi zadania i sprawozdawczości oraz jej późniejsze aktualizacje itp.
500 zl dla dzieci w RZ