Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Ogłoszenie PCPR w Gostyniu o otwartym naborze partnera

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, działając w imieniu i na rzecz Powiatu Gostyńskiego w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 roku poz. 1146), ogłasza otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania oraz realizacji projektu pozakonkursowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO 2014-2020, Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 7.2.1 Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, przygotowanego na konkurs zamknięty nr RPWP.07.02.01-IZ-00-30-001/15 ogłoszony przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

Zasady ubiegania się o dofinansowanie w projektu określa dokument pn.: „Zasady ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałania 7.2.1 Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego?na lata 2014-2020.”

Celem partnerstwa są wspólne działania na rzecz przygotowania i realizacji partnerskiego projektu pozakonkursowego w obszarze usług społecznych pn.: Rodzina PGS.

Okres realizacji projektu: 01.10.2016-30.09.2018.

W przypadku przystąpienia partnerstwa do realizacji projektu w ramach działania 7.2.1. Liderem projektu (
partnerem wiodącym uprawnionym do reprezentowania pozostałych partnerów projektu) będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, partnerami będą Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu powiatu gostyńskiego oraz partner spoza sektora finansów publicznych, wybrany w wyniku niniejszego naboru.

Lider wraz z partnerami opracuje:
1. Koncepcję planowanych działań w oparciu o obowiązujące wytyczne, w szczególności z uwzględnieniem: Szczegółowego
    opisu osi priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Zasad ubiegania się
    o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz innych
    obowiązujących dokumentów.
2. Wniosek o dofinansowanie projektu.
3. Umowę partnerską/porozumienie określającą zasady realizacji projektu, w szczególności:
    a) przedmiot porozumienia albo umowy, w tym tytuł projektu, nazwę programu, Działania, Poddziałania oraz funduszu,
        w ramach którego otrzymał dofinansowanie,
    b) strony umowy (porozumienia) oraz ich prawa I obowiązki,
    c) zakres i formę udziału poszczególnych partnerów w projekcie,
    d) partnera wiodącego uprawnionego do reprezentowania pozostałych partnerów projektu (upoważnienie dla partnera
        wiodącego do reprezentowania partnerów stanowi załącznik do umowy o partnerstwie),
    e) budżet projektu ze wskazaniem źródeł finansowania wydatków oraz podziałem na partnera wiodącego i partnerów,
        numery rachunków bankowych partnerów wyodrębnionych na potrzeby realizacji projektu, harmonogram płatności
        oraz sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez poszczególnych partnerów
        projektu oraz wzór zestawienia dokumentów potwierdzających wydatki,
    f) przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez poszczególnych partnerów projektu,
    g) zobowiązanie partnerów do stosowania obowiązujących przepisów prawa unijnego, krajowego oraz Wytycznych
        Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie obowiązującym partnera wiodącego i w zakresie wskazanym w Zasadach
        ubiegania się o dofinansowanie i Zobowiązaniu/Umowie,
    h) sposób egzekwowania przez partnera wiodącego od partnerów projektu skutków wynikających z zastosowania reguły
        proporcjonalności powodu nieosiągnięcia założeń projektu z winy partnera,
    i)  sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązania się stron z porozumienia lub umowy.

W ramach projektu realizowane mogą być następujące typy wsparcia:
1. Projekty poprawiające dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym działań na rzecz usamo-
    dzielniania osób opuszczających pieczę zastępczą.
2. Projekty poprawiające dostęp do usług opiekuńczych i asystenckich, przy czym usługi opiekuńcze są świadczone dla
    osób niesamodzielnych.

Warunki uczestnictwa w naborze:
1. Oferty składać mogą wyłącznie organizacje pozarządowe oraz podmioty ekonomii społecznej, działające w obszarze
    włączenia społecznego, które posiadają siedzibę lub oddział lub samodzielną jednostkę organizacyjną mającą zdolność
    do samodzielnego zaciągania zobowiązań mającą siedzibę na terenie powiatu gostyńskiego lub wykażą, że prowadzą
    aktywne działania w obszarze włączenia społecznego na terenie powiatu gostyńskiego w formie projektów z obszaru
    włączenia społecznego, realizowanych na rzecz beneficjentów zamieszkałych na terenie powiatu gostyńskiego.
2. Podmioty deklarujące gotowość do współpracy z PCPR oraz Ośrodkami Pomocy Społecznej z terenu powiatu
    gostyńskiego w celu opracowania koncepcji projektu i jego tekstu.
3. Podmioty deklarujące potencjalny wkład w realizację celu partnerstwa przez m.in. zasoby ludzkie, organizacyjne,
    techniczne lub finansowe.
4. Podmioty nie podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie przepisów i wytycznych, a
    działania potencjalnego partnera są zgodne z celami partnerstwa.
5. Podmioty posiadające doświadczenie w realizacji działań na rzecz osób wykluczonych społecznie i zagrożonych
    wykluczeniem społecznym oraz/lub w zakresie wsparcia instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej.
6. Podmioty, które prowadzą działalność statutową zgodną z zadaniami określonymi w złożonej ofercie współpracy.
7. Podmioty, które nie zalegają z opłacaniem podatków, lub uzyskały przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
    rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
8. Podmioty, które nie zalegają z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub uzyskały przewidziane
    prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
    właściwego organu.

Warunki i termin realizacji:
1. Wybór partnera nie jest jednoznaczny z zawarciem umowy partnerskiej/porozumienia na realizację Projektu.
2. Zasady współpracy i partnerstwa określone zostaną na podstawie odrębnej umowy partnerskiej, opracowanej wspólnie
    przez partnerów.
3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania
    przyczyny.

Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
3. Ofertę należy sporządzić czytelnie, w języku polskim, w oparciu o formularze stanowiące załączniki do niniejszego
    ogłoszenia.
4. Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia oraz musi zawierać informacje i dokumenty wymagane w formularzu
    oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia.
5. Wszystkie formularze oraz załączniki do oferty muszą zawierać podpis osób uprawnionych do występowania w imieniu
    oferenta, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji.
6. Wszelkie korekty dokonane przez Oferenta muszą być parafowane przez osobę lub osoby uprawnione do występowania
    w imieniu Oferenta.
7. Oferta musi zawierać wszystkie wymagane w Ogłoszeniu dokumenty.
8. Dokumenty, których żąda Ogłaszający, muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za
    zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Oferenta.
9. Zaleca się ponumerowanie stron oferty i ich spięcie w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie.
10.Wzory załączników należy wypełnić ściśle według wskazówek określonych w Ogłoszeniu. W przypadku złożenia przez
    Oferenta własnych formularzy ich merytoryczna zawartość musi być tożsama z treścią formularzy niniejszego
    ogłoszenia.
11.Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również przedstawione w formie oryginałów, nie podlegają
    zwrotowi przez Ogłaszającego.
12.Oferent powinien umieścić ofertę wraz z załącznikami w wewnętrznej (z adresem zwrotnym) i zewnętrznej zamkniętej
    kopercie z napisem:

Nadawca:
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).
Adresat:
OFERTA PARTNERA
spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania oraz realizacji projektu pozakonkursowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO 2014-2020, Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 7.2.1 Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne przygotowanego na konkurs zamknięty nr RPWP.07.02.01-IZ-00-30-001/15 ogłoszony przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
12.03.2016 r. godz.10:00

13.Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent.
14.Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Ogłaszający otrzyma pisemne
    powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed upływem terminu składania ofert. Oferent nie może wycofać
    oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

Termin i miejsce składania ofert:
1. Od 20 lutego 2016 r. do 12 marca 2016 r. do godz. 10:00; Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, ul. Nowe
    Wrota 7, 63-800 Gostyń - (uwaga: decyduje data wpływu do PCPR). W dniu 12 marca 2016 r. (sobota) Powiatowe
    Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu będzie czynne od godz. 8:00 do godz. 10:00.
2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.03.2016 r. o godzinie 10:30 w siedzibie PCPR, pok. nr 7.

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone w terminie określonym w ogłoszeniu (decyduje data i godzina wpływu oferty do Ogłaszającego) oraz zawierające komplet wymaganych dokumentów. Informacja o wyborze partnera podana zostanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.

Wybór partnera:
PCPR dokona wyboru partnera w oparciu o następujące kryteria:

1. CELE STATUTOWE (zgodność misji i celów z celami partnerstwa, zgodność misji i celów podmiotu ze złożoną ofertą
    współpracy partnerskiej) (punktacja 0-10).
2. DOŚWIADCZENIE W REALIZACJI DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE I ZAGROŻONYCH
    WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM ORAZ/LUB W ZAKRESIE WSPARCIA INSTYTUCJONALNEJ I RODZINNEJ PIECZY
    ZASTĘPCZEJ ORAZ/LUB REALIZACJI USŁUG SPOŁECZNYCH (punktacja 0-5).
3. PROPONOWANY ZAKRES WSPÓŁPRACY I WKŁAD OFERENTA W PRZYGOTOWANIE PROJEKTU I WNIOSKU
    APLIKACYJNEGO (punktacja 0-5).
4. WKŁAD W REALIZACJĘ CELU PARTNERSTWA (ZASOBY LUDZKIE, ORGANIZACYJNE, TECHNICZNE), OPIS POSIADANYCH
    ZASOBÓW RZECZOWYCH, OSOBOWYCH I FINANSOWYCH, KTÓRE KANDYDAT NA PARTNERA JEST W STANIE WNIEŚĆ
    DO PROJEKTU W TRAKCIE JEGO REALIZACJI) (punktacja-10).
5. OPIS KONCEPCJI UDZIAŁU W PROJEKCIE - PROPOZYCJA REALIZACJI DZIAŁAŃ W RAMACH PROJEKTU (punktacja 0-20).

Łącznie oferent może uzyskać maksymalnie 50 pkt.
PCPR wybierze na partnera podmiot, który uzyska największą liczbę punktów.

Wyniki konkursu:
Informacje o wynikach naboru zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu:
www.gostyn-pcpr.info.

Procedura odwoławcza:
Każdy z uczestniczących podmiotów będzie miał możliwość złożenia pisemnego odwołania w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o uzyskanej ocenie Partnera. W wyniku złożonego odwołania oferta zostanie ponownie oceniona przez komisję odwoławczą.

Każdy z uczestniczących podmiotów zostanie poinformowany o wynikach naboru.

Osoba do kontaktu:
Mirosław Sobkowiak
Tel. 65 572 75 28
E-mail: pcpr@gostyn.pl

Integralną część ogłoszenia stanowią następujące załączniki:
1. Formularz oferty.
2. Formularz oceny ofert.
Data publikacji: 19.02.2016 r.