Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Konferencją podsumowano projekt

Zakończono projekt „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”, realizowany przez Stowarzyszenie Centrum Rozwoju w Pleszewie i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.

Podsumowaniem rocznych działań projektowych była konferencja, na którą przybyło prawie dwustu uczestników z powiatów pleszewskiego i gostyńskiego. Odbyła się ona w sali „BAX” w Pleszewie. Projekt został zrealizowany w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”. Jego celem było dostrzeżenie i upowszechnienie potrzeby przyjścia z pomocą szczególnej grupie ludzi - osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich bliskim.

Każdego roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznacza 3 mln zł na realizację programów wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Są one dzielone pomiędzy ok. 60 wyłanianych w konkursie podmiotów. Zrealizowany w powiecie pleszewskim i gostyńskim program „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” Stowarzyszenia Centrum Rozwoju w Pleszewie i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu otrzymał grant finansowy z MPiPS. W ramach wielu działań projektowych objęto wsparciem podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Chwałkowie, Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerminie, Środowiskowego Domu Samopomocy w Fabianowie, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gizałkach, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kucharach, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowolipsku. Wymienione placówki aktywnie włączyły się w realizację działań projektowych.

Konferencję otwarła i powitała przybyłych Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie Grażyna Kaczmarek. Dyrektor PCPR w Pleszewie zwróciła uwagę na fakt, że osoby z zaburzeniami psychicznymi do tej pory mogły liczyć w przypadku trudnej sytuacji materialnej na powszechnie dostępne świadczenia z pomocy społecznej, ale nie było dotychczas mechanizmów wspierania ich w samodzielnym funkcjonowaniu w środowisku. A pomoc środowiskowa w przypadku tej grupy beneficjentów, jest podstawowym działaniem terapeutycznym. Dlatego odbiorcom projektu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” zapewniana jest pomoc nie tylko w zaspokajaniu podstawowych potrzeb i godnych warunków życia, ale również wspieracie w integracji społecznej, zapobieganie wykluczeniu społecznemu.

Następnie głos zabrał przedstawiciel władz Powiatu Krotoszyńskiego Wicestarosta Eugeniusz Małecki. Podkreślił on, że zaburzenia psychiczne to poważny i narastający problem współczesnego świata. Zwrócił też uwagę na alarmujące prognozy, wg których w ciągu najbliższych piętnastu lat aż 25 procent społeczeństwa zostanie dotkniętych zaburzeniami psychicznymi. A już obecnie w co czwartej rodzinie problem ten występuje. Wicestarosta wskazał tez na zasoby Powiatu Krotoszyńskiego w obszarze wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Kolejna mówczyni koordynator projektu Katarzyna Krawczyk podsumowała projekt, który zakładał realizowanie działań w środowisku lokalnym, tj. powiatach pleszewskim oraz gostyńskim. Zadania zostały skierowane do osób chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo w następujących obszarach: rehabilitacja dla osób niepełnosprawnych (korzystanie z basenu, rehabilitacja w formie stacjonarnej, m.in. masaże z tytułu różnych schorzeń sprzężonych występujących u uczestników), aktywizacja osób niepełnosprawnych (zorganizowanie szkolenia z zakresu treningu umiejętności społecznych dla uczestników projektu, cykl wycieczek turystycznych do Wrocławia, gdzie zwiedzano wrocławskie ZOO, panoramę racławicką oraz ogród japoński oraz obejrzano spektakl teatralny „Zemsta”, obchody Powiatowego Dnia Ochrony Zdrowia Psychicznego, integracyjne spotkanie Andrzejkowe, wyjścia do lokalnego kina), wsparcie specjalistyczne (specjalistyczne poradnictwo udzielane przez lekarza psychiatrę i psychologa, przeszkolenie pracowników bezpośrednio pracujących z osobami z zaburzeniami psychicznymi w zakresie treningu umiejętności społecznych w celu poszerzania ich kompetencji zawodowych wykorzystywanych w pracy z osobami niepełnosprawnymi).

Następnie prawnik i aplikant radcowski Mateusz Biadała opowiedział o aspektach prawnych funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi.

Kolejna prelegentka psycholog Katarzyna Majchrzak zaprezentowała zagadnienie „Psychopatologia osób z upośledzeniem umysłowym”. Wskazała na różnego rodzaju objawy i zagrożenia związane z zaburzeniami psychicznymi oraz na podstawowe zasady, o których trzeba pamiętać wspierając osoby z zaburzeniami psychicznymi.

Ostatni z mówców Mirosław Sobkowiak - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu przybliżył dobre praktyki z zakresu integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu powiatu gostyńskiego. Wskazał m.in. na realizację „Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015”, „Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Gostyńskim 2007-2015”, czy „Powiatowego programu pomocowego „Zima”, realizowanego w Powiecie Gostyńskim”. Przypomniał też szereg działań wspierających, z których skorzystało 139 osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach projektu „Aktywni razem. Program aktywizacji zawodowej i społecznej w powiecie gostyńskim”. Krótko scharakteryzował imprezy aktywizujące m.in. środowiska osób z zaburzeniami psychicznymi, które corocznie są realizowane na terenie powiatu gostyńskiego, np. Ogólnopolski Festiwal Artystyczny BEZ BARIER; Powiatowy Konkurs Recytatorski im. Kaspra Miaskowskiego; Warsztaty Aktywizacji KUŹNIA; Festiwal Kultur; Powiatowy Turniej Gry w Bule; Majówka; Zwykła wystawa niezwykłych ludzi czy Konkurs Plastyczny Jesteśmy wśród Was. Przypomniał, że oprócz wielu placówek wsparcia takich jak DPS-y, ŚDS-y, WTZ, OPS-y, PCPR czy Domy Dziennego Pobytu w ramach powiatowego systemu pomocy społecznej działają też: Punkt Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin, Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego, Bank Pomocy Rzeczowej, Telefon Zaufania, Centrum Informacyjno-Doradcze, Centrum Aktywności Lokalnej. Realizowane jest też wspieranie samoorganizacji środowisk osób z zaburzeniami psychicznymi oraz wspieranie działań stowarzyszeń i fundacji działających dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie powiatu gostyńskiego. Ważną rolę odgrywają też podmioty ekonomii społecznej zatrudniające osoby z zaburzeniami psychicznymi: 4 spółdzielnie socjalne „ARKA”, „KAMERDYNER”, „POMOCNA DŁOŃ”, „ECOSS”, Centrum Integracji Społecznej w Krobi, Zakład Aktywności Zawodowej w Leonowie, Klub Integracji Społecznej w Borku Wlkp. oraz zakłady pracy chronionej.

Kończąc konferencję podsumowującą projekt, dyrektor PCPR Grażyna Kaczmarek podziękowała wszystkim realizatorom działań projektowych. Szczególnie serdecznie podziękowała też uczestnikom projektu, których udział i uwagi były najważniejszym elementem motywującym realizatorów do jak najlepszego przeprowadzenia zaplanowanych aktywności.

Podziękowania należą się też Stowarzyszeniu Centrum Rozwoju w Pleszewie i Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie, które były głównymi pomysłodawcami projektu oraz przygotowały na jego koniec interesującą konferencję.
Konferencja podsumowano projekt 2016 I 01
Konferencja podsumowano projekt 2016 I 02
Konferencja podsumowano projekt 2016 I 03
Konferencja podsumowano projekt 2016 I 04
Konferencja podsumowano projekt 2016 I 05