Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Warsztaty dla rodziców zastępczych i tych, którzy chcą nimi zostać

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu we współpracy ze Stowarzyszeniem „DZIECKO” oraz z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy w Gostyniu serdecznie zaprasza wszystkie rodziny zastępcze oraz kandydatów na rodziny zastępcze i tych, którzy chcą zostać rodziną zastępczą na warsztaty szkoleniowe wzmacniające i zwiększające wiedzę i kompetencje opiekuńczo-wychowawcze. Można skorzystać ze wszystkich szkoleń lub wybrać te, których terminy pozwalają na uczestnictwo.

Organizatorzy proponują następujące tematy i terminy szkoleń:
1. 28 października 2015 r. od 9:00 do 14:00 - Dziecko z FAS/FASD - charakterystyka, możliwości pomocy - prowadząca mgr Iwona Palicka.
2. 3 listopada 2015 r. od godz. 9:00 do 14:00 - „PORANIONE DZIECI - jak wspierać dzieci z doświadczeniem traumy”- prowadząca mgr Beata Kolska-Lach.
3. 1 grudnia 2015 r. od godz. 9:00 do 13:00 - Uzależnienia dzieci i młodzieży - prowadzący mgr Mirosław Sobkowiak.
Zajęcia będą się odbywały w Gostyniu w Bibliotece Publicznej.

Warsztaty szkoleniowe są częścią projektu WZMACNIAJĄC RODZINĘ POMAGAMY DZIECIOM, dofinansowanego ze środków Powiatu Gostyńskiego w ramach programu dla organizacji pozarządowych „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w szczególności przez prowadzenie i promocję rodzicielstwa zastępczego w celu pozyskiwania nowych rodzin zastępczych”.

Prowadzenie rodziny zastępczej to ogromne wyzwanie, ale jednocześnie radość z niesienia pomocy i wsparcia dzieciom, które doświadczają krzywdy, porzucenia, samotności.

Każde dziecko ma prawo do wychowania w rodzinie, dlatego tak bardzo potrzebni są ludzie o otwartych sercach, którzy gotowi są stworzyć tym dzieciom bezpieczny i radosny dom. Dzieci wychowywane w środowiskach swoich rodzin biologicznych często doświadczyły różnych krzywd, były świadkami przemocy i same jej doświadczały. Bagaż, z którym przychodzą do rodziny zastępczej czasami jest tak ogromny, że skala cierpienia dziecka widoczna jest w zaburzonych zachowaniach, zachowaniach ryzykownych, izolacji i nieufności wobec osób dorosłych, braku motywacji do nauki i samorozwoju.

Rodziny zastępcze, sprawujące opiekę nad dziećmi, napotykają na wiele trudności w dotarciu do dziecka, w rozumieniu jego potrzeb i stworzeniu jak najlepszych warunków do bezpiecznego rozwoju. Dlatego tak ważne jest poszerzanie wiedzy poprzez szkolenia. Organizatorzy zapraszają wszystkie rodziny do aktywnego udziału w warsztatach.

Chętni do udziału w warsztatach proszeni są o zapisywanie się na wybrane przez siebie szkolenia w PCPR w Gostyniu w Dziale Pomocy Dziecku i Rodzinie - osobiście w siedzibie przy ul. Nowe Wrota 7 w Gostyniu lub telefonicznie pod nr tel. 65 572-75-28 lub 603 533 381. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc (maksymalnie 20 osób na szkoleniu) udział w danym szkoleniu zagwarantowany jest osobom, które w pierwszej kolejności zgłoszą się na szkolenie.

Specjaliści prowadzący szkolenia:

Mgr Beata Kolska-Lach - psycholog, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego I i II stopnia, certyfikowany terapeuta Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Systemowej, ukończone studium Terapii Poznawczo-Behawioralnej zaburzeń u dzieci i młodzieży, współzałożycielka Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu, biegły sądowy powoływany w sprawach rodzinnych i nieletnich, członek Zespołu Programowego d.s. opracowania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Poznaniu. Prowadzi diagnozę układu rodzinnego, terapię dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi i wykorzystanych seksualnie, konsultacje dla rodziców, konsultacje i superwizje dla pracowników instytucji i organizacji pomocowych, warsztaty i treningi w zakresie podnoszenia kompetencji zawodowych dla pedagogów, psychologów, pracowników socjalnych i służby zdrowia, warsztaty dla rodziców, wykłady podczas specjalistycznych konferencji. Współautorka programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych, kierownik obozów edukacyjnych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży.

Mgr Iwona Palicka - specjalista psychologii klinicznej w zakresie neuropsychologii, terapeuta metod neurorozwojowych, specjalista diagnostyki zaburzeń rozwojowych typu FASD (ukończony kurs pod kierownictwem prof. Susan Astley, FAS DPN University of Washington), członek Rady Fundacji Fastryga. Prowadzi specjalistyczną poradnię dla dzieci i młodzieży oraz przedszkole terapeutyczne pod szyldem Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka, kieruje interdyscyplinarnym zespołem diagnostyczno-terapeutycznym, posiada certyfikat Terapeuty Integracji Sensorycznej, Terapeuty Neurorozwoju w zakresie teorii, diagnostyki i leczenia opóźnienia neurorozwojowego metodami INPP, certyfikat providera Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansen IAS, w trakcie 3-letniego szkolenia afiliowanego przy Somatic Experiencing Trauma Institute - Somatic Experiencing Terapia Traumy, ukończyła liczne szkolenia dotyczące diagnozy i terapii dzieci. Od 2006 r. współpracuje z Pracownią Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Rozwojowych dr n. med. M. Kleckiej, w ramach której wspólnie propagują wiedzę na temat FASD oraz możliwości diagnostycznych i terapeutycznych osób z FASD. Prowadzi badania naukowe nad metodami diagnozy rozwoju psychoruchowego dzieci z FASD. Zainteresowania zawodowe skupiają się wokół szeroko rozumianej neuropsychologii rozwojowej. Prywatnie: żona i matka 2 nastoletnich dzieci, wg przyjaciół potrafi zarażać innych energią i pogodnym zdecydowaniem.

Mgr Mirosław Sobkowiak - specjalista organizacji pomocy społecznej i pracy socjalnej, specjalista pomocy psychologicznej, mediator; terapeuta środowiskowy (kurs Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego), trener rodzin zastępczych, trener programu „Szkoła dla rodziców”, pedagog rodzinny; realizator programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej, certyfikowany („Niebieska Linia”) specjalista interwencji i pomocy psychologicznej oraz pracy z osobami stosującymi przemoc, certyfikowany (Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP) trener, ekspert Związku Powiatów Polskich ds. pomocy społecznej, autor kilkuset artykułów poświęconych problematyce wychowania i przeciwdziałania przemocy oraz współautor podręcznika dla rodziców „Mamo! Tato! Kochajcie mnie!”.
Dla rodziny 2015