Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Powiat wspiera niepełnosprawnych

Rada Powiatu Gostyńskiego na wrześniowej sesji przyjęła informację o działaniach dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu. Radni zapoznali się działaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizowanymi przez jednostki organizacyjne powiatu gostyńskiego i organizacje pozarządowe w 2014 r.

Do najważniejszych, spośród wielu zrealizowanych działań, należą:
- zapewnienie opieki całodobowej 414 osobom niepełnosprawnym w czterech domach pomocy społecznej: w Chwałkowie,
  w Chumiętkach, w Rogowie i w Zimnowodzie;
- zapewnienie opieki dziennej oraz specjalistycznych usług 39 osobom niepełnosprawnym w Środowiskowym Domu Samo-
  pomocy w Chwałkowie;
- zapewnienie 44 osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w prozawodowych aktywnościach Warsztatów Terapii Zajęcio-
  wej w Piaskach;
- zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych przez WTZ w Piaskach;
- likwidacja przez PCPR w Gostyniu 25 barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w miejscach zamiesz-
  kania osób niepełnosprawnych (164 439 zł);
- udzielenie przez PCPR w Gostyniu 148 dofinansowań do zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny,
  przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (162 793 zł);
- 77 dofinansowań przez PCPR w Gostyniu do wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne (68 862 zł);
- 12 wypożyczeń i 28 przekazanych sprzętów wartości ok. 370 000 zł przez Wypożyczalnię Sprzętu Rehabilitacyjnego PCPR
  w Gostyniu;
- 46 wniosków dofinansowanych (148 874 zł) w ramach programu pilotażowego „Aktywny samorząd”, realizowanego przez
  powiat gostyński;
- 2054 porady udzielone osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom przez specjalistów PCPR w Gostyniu (pracownicy socjal-
  ni, psycholog, prawnik, pedagodzy, doradca zawodowy);
- zwrot kosztów przez Powiatowy Urząd Pracy wyposażenia 4 stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych (50 000 zł);
- dofinansowanie (25 000 zł) przez Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu rozpoczęcia działalności gospodarczej przez osoby
  niepełnosprawne;
- wydanie przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gostyniu 1346 orzeczeń o niepełnospraw-
  ności, w tym dla osób przed 16 rokiem życia 125 orzeczeń;
- zrealizowanie przez organizacje pozarządowe 32, wspartych przez powiat gostyński, projektów dla osób niepełnospraw-
  nych.

Organizacje najaktywniej działające dla środowiska osób niepełnosprawnych to: Stowarzyszenie na Rzecz Osób niepełnosprawnych „KREATYWNI” w Piaskach, Stowarzyszenie „JA TEŻ POMAGAM” w Gostyniu, Stowarzyszenie „Nasz Dom” w Chwałkowie, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „Kasia” w Gostyniu, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Umysłowo „NIE SAMI” w Gostyniu, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RADOŚĆ” w Michałowie, Towarzystwo Osób Niepełnosprawnych w Pogorzeli, stowarzyszenie Gostyński Klub "Amazonki", Polski Związek Niewidomych Zarząd Koła Gostyń, Stowarzyszenie „MOST” w Piaskach, Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Gostyniu, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Gostyniu, Stowarzyszenie „Ziemia Krobska”, Ognisko Statutowe TKKF „Tęcza” w Gostyniu, Stowarzyszenie „DZIECKO” w Gostyniu.

Informację, przedstawioną Radzie Powiatu Gostyńskiego, przygotował dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, który podziękował też wszystkim placówkom, organizacjom pozarządowym, specjalistom i wolontariuszom oraz opiekunom i rodzicom osób niepełnosprawnych za ich codzienną pracę dla tych, którzy bez tego wsparcia nie zaszliby tak daleko.
Powiat wspiera niepelnosprawnych 2015 01
Powiat wspiera niepelnosprawnych 2015 02
Powiat wspiera niepelnosprawnych 2015 03
Powiat wspiera niepelnosprawnych 2015 04