Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Podsumowano działania powiatowej pomocy społecznej

Rada Powiatu Gostyńskiego podsumowała na ostatniej sesji działalność powiatowej pomocy społecznej w roku 2014.

W wyniku działań w 2014 roku placówek i specjalistów działających w powiatowym systemie pomocy społecznej: 607 osobom zapewniono opiekę całodobową (w tym 179 dzieciom), 243 osobom zapewnioną opiekę dzienną, 16 osób usamodzielniono. Zrealizowano 27 programów i projektów socjalnych, adresowanych do środowisk z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, które realizuje zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, ochrony zdrowia psychicznego, poradnictwa obywatelskiego oraz działalności pożytku publicznego, wydało 649 decyzji i postanowień administracyjnych, udzieliło 8 347 porad osobom indywidualnym, przeprowadziło 20 kontroli w palcówkach podległych, zorganizowało 22 szkolenia i konferencje dla 940 uczestników. Udzieliło też 1735 świadczeń na kwotę 2 669 318 zł oraz 288 razy udzieliło pomocy rzeczowej. Przeprowadziło też 20 mediacji rodzinnych i 18 terapii rodzinne i indywidualnych oraz podjęło 48 razy pomocy w Telefonie Zaufania. Wypożyczyło też 12 razy sprzęt rehabilitacyjny potrzebującym oraz przekazało nieodpłatnie 28 specjalistycznych sprzętów rehabilitacyjnych. Wydawano zainteresowanym: „Informator dla osób niepełnosprawnych”, „Broszurę informacyjną dla ofiar przemocy” oraz publikacja „Informator. Instytucje pomocy społecznej w powiecie gostyńskim”, a także podręcznik dla rodziców „Mamo! Tato! Kochajcie mnie!”.

W ubiegłym roku powiat gostyński został laureatem w ogólnopolskim konkursie Ministra Pracy i Polityki Społecznej: „Asystent  rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” - grant otrzymało PCPR w Gostyniu. Wielokrotnie działania powiatowego systemu pomocy społecznej były prezentowane na konferencjach ogólnopolskich i wojewódzkich jako przykłady dobrych praktyk.
System pomocy społecznej w powiecie gostyńskim tworzą: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i działające przy nim: Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Punkt Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin, Telefon Zaufania, Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego, pogotowia rodzinne, specjalistyczne rodziny zawodowe i rodziny zastępcze; Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach, Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie i działające przy nim Grupowe Mieszkanie w Gostyniu, Dom Pomocy Społecznej w Rogowie, Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie i działające przy nim Grupowe Mieszkanie w Bruczkowie i w Zimnowodzie, Dom Dziecka w Bodzewie, Dom Dziecka w Gostyniu, Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Młodzieżowa Świetlica Środowiskowa w Pogorzeli, z oddziałami w Gostyniu i Krobi, Środowiskowy Dom Samopomocy w Chwałkowie, Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Piaskach i Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piaskach, Ośrodek Mediacyjny Stowarzyszenia „Dziecko” oraz stale współpracujących 19 organizacji pozarządowych.

Słowa podziękowania należą się wszystkim pracownikom i współpracownikom powiatowej pomocy społecznej za dobrą pracę na rzecz potrzebujących.
Podsumowanie dzialan powiatowej PS 2015 01
Podsumowanie dzialan powiatowej PS 2015 02
Podsumowanie dzialan powiatowej PS 2015 03
Podsumowanie dzialan powiatowej PS 2015 04
Podsumowanie dzialan powiatowej PS 2015 05
Podsumowanie dzialan powiatowej PS 2015 06
Podsumowanie dzialan powiatowej PS 2015 07
Podsumowanie dzialan powiatowej PS 2015 08
Podsumowanie dzialan powiatowej PS 2015 09
Podsumowanie dzialan powiatowej PS 2015 10