Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Wizytowali placówki pomocy społecznej

Powiat gostyński prowadzi wiele placówek pomocy społecznej. Cześć z nich zapewnia potrzebującym pobyt całodobowy, inne z kolei oferują opiekę dzienną. Wszystkie zapewniają też miejsca pracy dużej grupie mieszkańców powiatu. Prowadzenie, koordynowanie i planowanie ich działań oraz zapewnianie środków na najpilniejsze potrzeby to trudne wyzwanie, zwłaszcza że potrzeby te w obszarze finansów są duże, a możliwości samorządu powiatowego ograniczone. Między innymi po to, by sprostać temu zadaniu, prowadzone są kontrole bieżącego funkcjonowania i analiza potrzeb remontowych i inwestycyjnych poszczególnych placówek.

Takie kontrole odbyły się ostatnio w części placówek powiatu gostyńskiego. Przeprowadzili je przedstawiciel Zarządu Powiatu Gostyńskiego Janusz Sikora i dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu. Spotkali się oni z dyrektorami i kierownikami placówek, rozmawiali z pracownikami i mieszkańcami oraz uczestnikami, zapoznając się z ostatnimi osiągnięciami i słuchając uważnie potrzeb i bolączek.

Wizytowano Dom Dziecka w Gostyniu, który zmodernizował ostatnio kuchnię i pokój dziennego pobytu, ale wymaga jeszcze wielu działań konserwacyjnych i odnawiających; Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach, wymagający wielu działań naprawczych i poprawy wystroju wnętrza, budowy nowej windy, a w dalszej kolejności całkowitej modernizacji serca domu, czyli kuchni; Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie i Środowiskowy Dom Samopomocy w Chwałkowie, które oprócz działań związanych z ukończeniem odnowy elewacji pałacu i koniecznością renowacji wielu elementów w parku, zgłaszają potrzeby doposażenia pokojów mieszkalnych i pracowni terapeutycznych; Dom Pomocy Społecznej w Rogowie, posiadający dobrze przygotowane miejsca dla mieszkańców, ale potrzebujący pilnych działań remontowych w budynku pawilonu i odnowy pomieszczeń kuchennych w budynku pałacowym; Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie, który sukcesywnie zwiększa liczbę miejsc mieszkalnych (obecnie trwają prace nad ukończeniem kolejnych miejsc) i funkcjonujące w ramach DPS w Zimnowodzie Mieszkanie Grupowe pod Ochroną w Bruczkowie, wymagające wsparcia w utrzymaniu na odpowiednim poziomie pokoju dziennego pobytu.

Stwierdzono też konieczność zakupu busów do przewozu mieszkańców w DPS w Chwałkowie i w DPS w Chumiętkach.

Należy podkreślić, że dodatkową trudnością jest to, że większość placówek pomocy społecznej powiatu gostyńskiego funkcjonuje w zabytkowych obiektach otoczonych parkami. Ich utrzymanie rodzi dodatkowe duże koszty, a wojewódzki konserwator zabytków, mimo że narzuca wygórowane i kosztochłonne wymogi, nie udziela żadnej pomocy finansowej, pozwalającej na ich realizację, cały ciężar wydatków zrzucając na barki budżetu powiatu gostyńskiego.
Wizytowali placowki pomocy spolecznej 01
Wizytowali placowki pomocy spolecznej 02
Wizytowali placowki pomocy spolecznej 03
Wizytowali placowki pomocy spolecznej 04
Wizytowali placowki pomocy spolecznej 05
Wizytowali placowki pomocy spolecznej 06
Wizytowali placowki pomocy spolecznej 07
Wizytowali placowki pomocy spolecznej 08
Wizytowali placowki pomocy spolecznej 09