Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Trwa konferencja koordynatorów
rodzinnej pieczy zastępczej

Od niedzieli (29.03.2015) trwa w Zakopanem ogólnopolska konferencja pn. „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - dotychczasowe doświadczenia, nowe wyzwania. Praktyczne aspekty.” Jej organizatorem jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „Centrum”. Uczestniczy w niej 107 przedstawicieli powiatowych centrów pomocy rodzinie, i miejskich ośrodków pomocy rodzinie: dyrektorów, kierowników, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, pracowników socjalnych, psychologów, pedagogów i kierowników zespołów ds. pieczy zastępczej. W konferencji biorą też udział specjaliści PCPR w Gostyniu: koordynator rodzinnej pieczy zastępczej i pracownicy socjalni.

Obrady, prelekcje i dyskusje pierwszego dnia w całości poświęcone były ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Doświadczenia wynikające z jej realizacji i oczekiwane dalsze zmiany omówiła Mirosława Zielony - Dyrektor PCPR w Koszalinie, Zastępca Przewodniczącego Stowarzyszenia „Centrum”. Po jej wystąpieniu rozgorzała gorąca dyskusja o problemach związanych z realizacją zapisów tego aktu prawnego.

W dużej części na zgłaszane problemy odpowiedziała kolejna prelegentka Katarzyna Napiórkowska - Naczelnik Wydziału Wspierania Rodziny, Pieczy Zastępczej i Adopcji w Departamencie Polityki Rodzinnej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, omawiając zmiany w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Merytoryczna dyskusja o problemach związanych z realizacją ustawy znacząco przekroczyła ramy czasowe przewidziane dla tego punktu konferencji.

Uzupełnieniem bloku programowego pierwszego dnia było wystąpienie Iwony Romanowskiej, Dyrektora PCPR w Wejherowie, poświęcone tematowi „Dokumentacja koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej - dobre praktyki”.

W czasie otwarcia konferencji prowadzący obrady Mirosław Sobkowiak - Dyrektor PCPR w Gostyniu, Zastępca Przewodniczącego Stowarzyszenia „Centrum” m.in. podziękował Andrzejowi Smulczyńskiemu, Dyrektorowi PCPR w Busku-Zdroju, Przewodniczącemu Stowarzyszenia „Centrum” za trud zorganizowania konferencji szkoleniowej dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej - ważnej grupy wspierającej bezpośrednio rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka oraz dzieci, które znalazły w rodzinnej pieczy zastępczej swoje miejsce. Podziękowania złożył też Annie Syskiej i Justynie Ziębie, które wspierały Andrzeja Smulczyńskiego w organizacyjnym przygotowaniu konferencji.

Pierwszy dzień zakończyło spotkanie robocze Zarządu Stowarzyszenia „Centrum”.

Trwa drugi dzień konferencji. Wypełniają go merytoryczne warsztaty pn. „Zrozumieć dzieci w pieczy zastępczej”. Prowadzi je Joanna Luberadzka-Gruca z Koalicji na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, Dyrektor Fundacji „Przyjaciółka”, Społeczny Doradca Rzecznika Praw Dziecka.

Kolejny dzień wypełnią warsztaty pn. „Instrukcja obsługi dziecka, czyli jak wychowywać, żeby dzieci nas słuchały”. Prowadzącym będzie Mirosław Sobkowiak. Zostanie też zaprezentowany projekt „GPS dla rodziny”, realizowany przez PCPR w Policach. Przedstawi go Beata Karlińska, dyrektor PCPR w Policach.

Szczegóły dotyczące każdego z elementów konferencji opublikowane zostaną w sprawozdaniu po zakończeniu konferencji.
Konferencja koordynatorow RPZ 2015 01
Konferencja koordynatorow RPZ 2015 02
Konferencja koordynatorow RPZ 2015 03
Konferencja koordynatorow RPZ 2015 04
Konferencja koordynatorow RPZ 2015 05