Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Ponad milion na wsparcie dla niepełnosprawnych

Rada Powiatu Gostyńskiego na marcowej sesji przyjęła ważną uchwałę dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu. Radni określili zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizowane przez powiat gostyński w 2015 r. w ramach środków otrzymanych z PFRON i ustalili też wysokość kwot przeznaczonych na poszczególne zadania. Łącznie Rada Powiatu Gostyńskiego przeznaczyła na pomoc osobom niepełnosprawnym oraz organizacjom ich wspierającym 1 066 445 zł, pozyskanych z PFRON.

Zaznaczyć należy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał Powiatowi Gostyńskiemu środki niewystarczające na zaspokojenie potrzeb zgłaszanych przez środowisko osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowy Urząd Pracy, czyli jednostki udzielające wsparcia niepełnosprawnym ze środków PFRON, zgłaszają na dzień dzisiejszy potrzeby w wysokości już prawie 2 milionów zł na pokrycie składanych wniosków.

Część środków PFRON (591 840 zł) Powiat Gostyński przekazuje też - zgodnie z algorytmem - na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piaskach. Dodatkowo w tym roku powiat dołoży do prowadzenia tej placówki 59 184 zł z własnych dochodów. Na pozostałe zadania Rada Powiatu Gostyńskiego przeznaczyła: 70 000 zł na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych; 157 436 zł na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze; 12 030 zł na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, 170 000 zł na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych; 36 500 zł na zwrot pracodawcy kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, 18 000 zł na przyznanie osobom niepełnosprawnym środków na podjecie działalności gospodarczej albo rolniczej oraz 10 500 zł na finansowanie odbywania staży lub przygotowania zawodowego przez osoby niepełnosprawne.

By, mimo niewystarczających środków, umożliwić najbardziej potrzebującym uzyskanie wsparcia w ramach rehabilitacji społecznej, PCPR w Gostyniu wprowadził tak jak w latach poprzednich, priorytety określające pierwszeństwo w ubieganiu się o dofinansowanie, takie jak posiadanie znacznego stopnia niepełnosprawności, niekorzystanie w roku ubiegłym ze wsparcia, niesamodzielność ruchowa lub poruszanie się na wózku inwalidzkim oraz kryteria dochodowe dla poszczególnych zadań. Szczegóły można znaleźć w zarządzeniach dyrektora PCPR, które są dostępne w siedzibie PCPR. Zostaną też zamieszczone w tym tygodniu na stronie PCPR: www.gostyn-pcpr.info w zakładce Uchwały i zarządzenia. Na stronie PCPR są również do pobrania druki wniosków o dofinansowanie.
Wsparcie dla niepelnosprawnych 2015 01
Wsparcie dla niepelnosprawnych 2015 02