Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Aktywny Samorząd zaprasza

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu zaprasza osoby z niepełnosprawnością do składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu „AKTYWNY SAMORZĄD”. Jest to program pilotażowy, realizowany przez Powiat Gostyński, przy dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Działania przewidziane w programie uzupełnią plany ujęte w „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gostyńskiego na lata 2009-2015” i „Programie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudniania oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych w powiecie gostyńskim w latach 2007 - 2015”. Umożliwiają one samorządowi powiatowemu aktywniejsze włączenie się w działania na rzecz inkluzji społecznej osób niepełnosprawnych.

Program ten jest skierowany do osób niepełnosprawnych, które w ramach jego pomocy mogą uzyskać wsparcie na szereg zadań.
Pilotażowy Program „Aktywny samorząd” w 2015 r. składa się z dwóch modułów (I i II).
Termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach I modułu upływa 30 sierpnia 2015 r.
Termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach II modułu „Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym” dla studentów w ramach aktualnego semestru/półrocza upływa 30 marca 2015 r. Termin składania wniosków o dofinansowanie dla całego programu „Aktywny samorząd” oraz dla studentów w ramach kolejnego semestru/półrocza upływa 30 września 2015 r.

W ramach modułu I „Likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową” osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o:
1) pomoc w uzyskaniu prawo jazdy kat. B, (maks. kwota dofinansowania: 2 100 zł., w tym: dla kosztu kursu i egzaminów - 1 500 zł, dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) - 600 zł). Wymagany udział własny wnioskodawcy wynosi co najmniej: 25% ceny brutto zakupu/usługi.
2) dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania, (maks. kwota dofinansowania dla osoby głuchoniewidomej - 4 000 zł, dla pozostałych adresatów obszaru - 2 000 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia),
3) pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka o napędzie elektrycznym, (maks. kwota dofinansowania 2 000 zł),
4) pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (maks. kwota dofinansowania przy amputacji: w zakresie ręki - 9 000 zł, przedramienia - 20 000 zł, ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym - 26 000 zł, na poziomie podudzia - 14 000 zł, na wysokości uda (także przez staw kolanowy) - 20 000 zł, uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym  - 25 000 zł; z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON). Wymagany udział własny wnioskodawcy wynosi co najmniej: 10% ceny brutto zakupu/usługi,
5) pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (maks. kwota dofinansowania do 30% kwot, o których mowa w pkt. 4). Wymagany udział własny wnioskodawcy wynosi co najmniej: 10% ceny brutto zakupu/usługi.
6) pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (maks. kwota dofinansowania 200 zł miesięcznie, jednak nie więcej niż 2 400 zł w ciągu roku - tytułem kosztów opieki nad każdą osobą zależną). Wymagany udział własny wnioskodawcy wynosi co najmniej: 15% cenny brutto zakupu/usługi.

W ramach modułu II przewidziana jest pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym - kwota dofinansowania poniesionych kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza objętego dofinansowaniem, wynosi w przypadku:
a) dodatku na pokrycie kosztów kształcenia - do 1 000 zł, Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o: 700 zł. - w innych przypadkach, które określi realizator programu  (np. gdy wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się lub z powodu barier w komunikowaniu się, szczególnie gdy zachodzi potrzeba skorzystania  pomocy tłumacza migowego lub asystenta osoby niepełnosprawnej), 500 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania, 300 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną Kartę Dużej Rodziny.
b) dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego - do 4 000 zł.
c) opłaty za naukę (czesne) - równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów. Wymagany udział własny wnioskodawcy wynosi co najmniej: 15% wartości czesnego - w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają  z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku); 65% wartości czesnego - w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym ( więcej niż jeden kierunek).

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia strony www.pfron.org.pl lub skontaktowania się z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu - realizatora programu „Aktywny Samorząd”, ul. Nowe Wrota 7, tel. 65-572-75-28 codziennie od 7:00 do 15:00 (w poniedziałki od 8:00 do 16:00) oraz ze specjalistami Punktu Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin - ul. Nowe Wrota 7, tel. 65-572-75-28 codziennie od 7:00 do 15:00 (w poniedziałki od 8:00 do 16:00, w środy od 7:00 do 18:00).

Opracowanie: Daria Woźniak