Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Powiatowe konkursy dla organizacji pozarządowych
w obszarze pomocy społecznej

Zarząd Powiatu Gostyńskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych Powiatu Gostyńskiego z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe.
Konkurs obejmuje 4 kategorie zadań:

1. Pomoc rodzinom z problemami wychowawczymi: pomoc rodzicom mającym problemy przez zorganizowanie warsztatów wspierających kompetencje rodzicielskie wraz z działaniami towarzyszącymi, w szczególności dla rodziców ze skierowaniami sądowymi i kuratorskimi.
2. Integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem.
3. Integracja ze środowiskiem i aktywizacja seniorów.
4. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w szczególności przez prowadzenie i promocję rodzicielstwa zastępczego w celu pozyskiwania nowych rodzin zastępczych.

Ostateczny termin składania ofert w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu (w wersji papierowej i elektronicznej) upływa 28 lutego 2015 r. o godz. 14:00.

Zlecenie realizacji zadania publicznego w powyższym zakresie nastąpi w formie wsparcia tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. Obliguje to wnioskodawców do wykazania własnego wkładu finansowego na poziomie minimum 5% kwoty wnioskowanej dotacji.

Warunki realizacji zadania, termin i procedura składania ofert, termin otwarcia ofert
i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty są dostępne w ogłoszeniu konkursowym na stronie BIP Starostwa Powiatowego. Zostały też wywieszone na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym i w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.

Oceny formalnej i merytorycznej dokona Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu. Ostatecznego wyboru ofert dokona Zarząd Powiatu Gostyńskiego.