Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Punkt wspierał rodziny

Stowarzyszenie „DZIECKO” w Gostyniu zrealizowało projekt pn. „Punkt wsparcia dla rodzin”. Jego celem było wzmacnianie rodzin w trudnych sytuacjach oraz udzielenie im specjalistycznej pomocy i wsparcia w wychodzeniu z trudności i radzeniu sobie w tych sytuacjach. Szczególnie ważne okazało się wzmacnianie poczucia kontroli nad sytuacją i życiem poprzez skierowanie uwagi rodzin i osób korzystających ze wsparcia na zasoby własne oraz środowiskowe wsparcie.

Pomoc i poradnictwo specjalistyczne dostosowane były do potrzeb osób dorosłych oraz młodzieży i dzieci doświadczających sytuacji problemowych bądź innych sytuacji trudnych związanych z kryzysami życiowymi. Część trudności rodzinnych wynikała z małej świadomości prawnej i niezaradności. Sytuacje kryzysowe, w których znalazły się te rodziny, nasilały bezradność osób i często rodziły szereg dodatkowych problemów, stąd objęto je pomocą prawną.

Istotą wielu kryzysów, z którymi zgłaszały rodziny i osoby, było często poczucie osamotnienia, bezsilności i bezradności, dlatego ważnym okazywało się wzmocnienie silnych stron osób znajdujących się w kryzysie. Ważne w takich momentach okazywało się wsparcie specjalistów, zwłaszcza psychologa. Zwracano też uwagę na właściwą komunikację w rodzinie, uczono zachowań asertywnych i umiejętności prowadzenia rozmów w rodzinie przyczyniających się do radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych oraz w sytuacjach wymagających panowania nad emocjami. W efekcie poprawiały się relacje w rodzinach oraz wzrastało poczucie pewności siebie oraz sprawstwa i kontroli nad życiem.

Działania pomocowe i wspierające były realizowane przez prowadzenie indywidualnego poradnictwa: psychologicznego, pedagogicznego i prawnego w formie dyżurów specjalistów w punkcie wsparcia dla rodzin. Umożliwiono też korzystanie z mediacji rodzinnych prowadzonych przez parę mediatorów. Korzystanie z pomocy i wsparcia z projektu było dla uczestników bezpłatne.

Działania były prowadzone od sierpnia do końca ubiegłego roku we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, kuratorami Zespołu Kuratorskiego w Gostyniu i pedagogami szkolnymi. Projekt zrealizowano dzięki wsparciu Powiatu Gostyńskiego w ramach zadania „Zapobieganie kierowania dzieci do pieczy zastępczej poprzez pracę z rodzinami mającymi problemy w zakresie sprawowania funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz przeciwdziałanie ich dysfunkcyjności”.