Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Działając, zmagają się z problemami

W czasie specjalistycznego szkolenia (16.11.2014 r.) dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Borek Wlkp., zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie rekomendowano nowe formy i możliwości współdziałania specjalistów z różnych resortów. Omawiano sytuacje problemowe, występujące w czasie konkretnych działań, a wynikające z nieprecyzyjnych przepisów, niewystarczających środków, czy też braku współdziałania między przedstawicielami niektórych resortów. Wskazywano na skuteczniejsze sposoby reagowania, udzielania wsparcia i pomocy tym, którzy jej doznają i ich rodzinom.

Wiele uwagi poświęcono problemom towarzyszącym interwencyjnym odbiorom dzieci w sytuacjach zagrożenia ich życia oraz skuteczniejszemu oddziaływaniu na osoby stosujące przemoc. Zgodnie też uznano, że najskuteczniejszą metodą zakończenia przemocy w rodzinie jest prawidłowe przeprowadzenie interwencji wobec sprawcy. A później, już na etapie naprawczym, wspieranie go w zmianie swoich zachowań.

Szkolenie zorganizował Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu. Szkolenie przeznaczone było dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Borek Wlkp. (przedstawicieli policji, pomocy społecznej, oświaty, ochrony zdrowia, Urzędu Miejskiego, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kuratorów, pracowników socjalnych, pedagogów, pielęgniarek, przedstawicieli organizacji pozarządowych). Było one także poświęcone doskonaleniu stosowania procedury „Niebieskie Karty”, której głównym celem jest przerwanie przemocy i zapewnienie bezpieczeństwa osobom doznającym przemocy. Szkolenie prowadził certyfikowany („Niebieska Linia”) specjalista interwencji i pomocy psychologicznej. Część spotkania poświęcona była też wymianie doświadczeń i dobrych praktyk.

Organizatorzy szkolenia przypominają, że procedura „Niebieskich kart” polega na obowiązku wszczęcia interwencji oraz sporządzeniu przez każdego pracownika służby zdrowia, oświaty, pomocy społecznej czy policji specjalnej karty informacyjnej o podejrzeniu stosowania przemocy w konkretnej rodzinie. Podstawową zaletą tej procedury jest to, że pozwala szybko i skutecznie działać. Odpowiedni sposób działania stanowi gwarancję, że interwencja będzie optymalna. Krzywdzenie jest zjawiskiem złożonym i może przybierać różne formy, takie jak krzywdzenie fizyczne, psychiczne, wykorzystywanie seksualne, krzywdzenie ekonomiczne czy zaniedbywanie. Optymalna interwencja to taka, która przede wszystkim zapewni ofierze bezpieczeństwo w trudnej, czy wręcz tragicznej dla niej sytuacji.

Po udzieleniu pomocy dziecku lub innej ofierze przesyła się niezwłocznie formularz „Niebieskiej Karty” do Zespołu Interdyscyplinarnego, działającego przy ośrodku pomocy społecznej w każdej gminie. Specjaliści powołani do tego Zespołu weryfikują zgłoszenie i, w przypadku potwierdzenia się informacji o wystąpieniu przemocy, podejmują działania osłonowe i pomocowe, skierowane do ofiar przemocy oraz naprawcze, adresowane do sprawców.

Procedura ta jest prowadzona niezależnie od postępowania prokuratorskiego czy prowadzonego przez policję, wyjaśniającego, czy doszło do złamania prawa i popełnienia przestępstwa przeciwko osobom bliskim.

Jeżeli doznajesz przemocy, jeżeli jesteś jej świadkiem, jeżeli wiesz, że ktoś krzywdzi dzieci, powiadom Policję, Ośrodek Pomocy Społecznej w Twojej gminie lub PCPR w Gostyniu.
Przemoc rodzi problemy 2014