Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
W uznaniu dla pracowników pomocy społecznej

Pomoc społeczna to służba, od której zależy los wielu osób i rodzin. Powiat gostyński i gminy, wchodzące w jego skład, zatrudniają blisko czterystu pracowników pomocy społecznej. To pracownicy socjalni, pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy, opiekunowie, terapeuci, rehabilitanci, pielęgniarki, instruktorzy, mediatorzy, ale to również pracownicy administracji i obsługi.
To Ci wszyscy, których trud i codzienna praca składają się na obraz pomocy społecznej gmin i powiatu gostyńskiego. A jest to obraz pozytywny i bardzo wysoko oceniany. Świadczą o tym liczne wyróżnienia wojewódzkie i ogólnopolskie.

Tradycją powiatu gostyńskiego stało się docenianie pracowników pomocy społecznej, gdyż ich trud jest niewidoczny na co dzień. Doskonałą okazją ku temu są obchody Dnia Pracownika Socjalnego, które w powiecie gostyńskim przybierają corocznie uroczysty charakter. Jest to wyraz szacunku dla tej pracy, jej roli i społecznego znaczenia.
A trzeba podkreślić, że to trudna, odpowiedzialna, wymagająca ofiarności, zaangażowania i profesjonalizmu praca. Działalność pracowników pomocy społecznej przebiega często w trudnych warunkach, wymaga wysokiej odporności psychicznej i opanowania, szczególnie w sytuacjach, w których rozwiązuje się konflikty, w momentach, gdy brakuje środków na udzielenie pomocy lub w czasie pracy z klientami przejawiającymi postawy roszczeniowe lub wyładowującymi na pracownikach swoje kompleksy i niezadowolenie z życia.

Tegoroczna uroczystość miała szczególny charakter. Była podziękowaniem władz samorządowych, gminnych i powiatowych, które właśnie kończą swoją czteroletnie kadencje. Uświetnił ją koncert duetu „Michał & Wojtek”. Koncert został przyjęty gromkimi brawami, a wykonawcy otrzymali od uczestników liczne pochwały.

Na obchody Dnia Pracownika Socjalnego do sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Borku Wlkp. przybyli włodarze gmin i powiatu: Starosta Robert Marcinkowski, Wicestarosta Gostyński Janusz Sikora, Przewodniczący Rady Powiatu Gostyńskiego Alfred Siama, członkowie Zarządu Powiatu Kazimierz Musielak, Skarbnik Powiatu Eleonora Gościniak, Burmistrz Gostynia Jerzy Kulak, Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Ireneusz Jóźwiak, Burmistrz Pogorzeli Piotr Curyk, Wiceburmistrz Ponieca Eugeniusz Nowak, Burmistrz Borku Wlkp. Marian Jańczak, Sekretarz Gminy Borek Wlkp. Elżbieta Pawlak oraz reprezentujący wójta Pępowa Radny Józef Śląski. Licznie przybyli kierownicy, dyrektorzy i pracownicy ośrodków pomocy społecznej, domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo wychowawczych, ośrodka interwencji kryzysowej, środowiskowych domów samopomocy, domów dziennego pobytu, świetlic środowiskowych, warsztatów terapii zajęciowej, punktów wsparcia, zakładu aktywności zawodowej, spółdzielni socjalnych, klubu integracji społecznej i powiatowego centrum pomocy rodzinie. W uroczystości wzięli też udział przedstawiciele organizacji pozarządowych współpracujących ze służbami pomocy społecznej.

Przewodniczący Rady Powiatu Gostyńskiego Alfred Siama podziękował wszystkim pracownikom pomocy społecznej z obszaru powiatu: - za pomoc niesioną ludziom potrzebującym, dotkniętym różnego rodzaju nieszczęściami i sytuacjami losowymi.

Robert Marcinkowski - Starosta Gostyński podkreślał: - Spotkaliśmy się dziś głównie po to, żeby Wam podziękować. To Państwo udowadniacie potrzebującym, że nie są sami, to Państwo dajecie ludziom nadzieję, bo wkraczacie tam, gdzie wszystkie inne działania zawiodły lub nie zadziałały, bo przekonujecie innych swoją pomocą, że nie są sami. Za to bardzo serdecznie Państwu dziękuję!

Burmistrz Borku Wlkp. Marian Jańczak dodał, że prócz podziękowań za to, co było, ważne jest to, co nas czeka i dlatego wszystkim pracownikom pomocy społecznej życzył - Szczęść Boże! Do podziękowań i życzeń przyłączył się też dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, charakteryzując ciężką pracę swoich koleżanek i kolegów: - Każdego dnia z dużym zaangażowaniem i ofiarnością pochylacie się Państwo nad ludzkimi dramatami udzielając wsparcia w codziennym życiu, naznaczonym przez przemoc, uzależnienia, niepełnosprawność, chorobę i bezradność. Pomoc, jaką niesiecie drugiemu człowiekowi, jest piękną, ale też ciężką pracą, bo oznacza codzienne stawanie wobec ludzkiego bólu, bezsilności, krzywdy i bezradności, wymaga towarzyszenia cierpiącym, ale też podejmowania bardzo trudnych decyzji, które nierzadko mają zasadniczy wpływ na jakość życia dzieci i całych rodzin.

Następnie włodarze gmin oraz powiatu uhonorowali wyróżniających się pracowników. Łącznie wyróżniono 88 osób z miejsko-gminnych ośrodków pomocy społecznej w Gostyniu, w Krobi, w Borku Wlkp., w Poniecu, w Pogorzeli, w Pępowie, domów pomocy społecznej w Rogowie, w Chwałkowie, w Zimnowodzie, w Chumiętkach, środowiskowych domów samopomocy w Chwałkowie i Gostyniu, Spółdzielni Socjalnej „Pomocna Dłoń” w Borku Wlkp., Klubu Integracji Społecznej w Borku Wlkp., Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie, domów dziecka w Bodzewie i w Gostyniu, Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bodzewie, Młodzieżowej Świetlicy Środowiskowej w Pogorzeli, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piaskach, Bonifraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Piaskach i PCPR w Gostyniu.

Uroczystość zakończyło spotkanie przy kawie.

Organizatorami powiatowego święta byli Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp., Urząd Miejski w Borku Wlkp., Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Borku Wlkp. i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.
Dzien Pracownika Socjalnego 2014 01
Dzien Pracownika Socjalnego 2014 02
Dzien Pracownika Socjalnego 2014 03
Dzien Pracownika Socjalnego 2014 04
Dzien Pracownika Socjalnego 2014 05
Dzien Pracownika Socjalnego 2014 06
Dzien Pracownika Socjalnego 2014 07
Dzien Pracownika Socjalnego 2014 08
Dzien Pracownika Socjalnego 2014 09
Dzien Pracownika Socjalnego 2014 10
Dzien Pracownika Socjalnego 2014 11
Dzien Pracownika Socjalnego 2014 12
Dzien Pracownika Socjalnego 2014 13
Dzien Pracownika Socjalnego 2014 14
Dzien Pracownika Socjalnego 2014 15
Dzien Pracownika Socjalnego 2014 16
Dzien Pracownika Socjalnego 2014 17
Dzien Pracownika Socjalnego 2014 18
Dzien Pracownika Socjalnego 2014 19
Dzien Pracownika Socjalnego 2014 20