Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Usługa dla głuchoniemych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, przy korzystaniu ze swoich usług, zapewnia możliwość komunikowania się osobom wskazanym w ustawie z 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U.2011.209.1243).

1. Osoby wskazane w ww. ustawie to:
    1) osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwane dalej „osobami uprawnionymi”,
    2) członkowie rodzin osób uprawnionych, w tym współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na
        wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe.

2. Ww. osoby uprawnione mogą korzystać z następujących środków wspierających:
    1) z poczty elektronicznej,
    2) usługi SMS, MMS,
    3) przesyłania faksów,
    4) dokumentów w wersji elektronicznej.

3. Osoby uprawnione mają prawo też korzystać z pomocy osoby przybranej (osoba, która ukończyła 16 lat i została
    wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w
    załatwieniu spraw w organach administracji publicznej).

4. Osoby uprawnione mają prawo do skorzystania z usługi pracownika PCPR w Gostyniu z listy pracowników Powiatowego
    Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu posługujących się PJM:
    1) Natalia Hajnsz, specjalista pracy socjalnej - znajomość biegła PJM - pok. nr 6,
    2) Daria Woźniak, specjalista integracji zawodowej - znajomość dobra - pok. nr 10,
    3) Mirosław Sobkowiak, dyrektor - znajomość podstawowa - pok. nr 1.
    lub z tłumacza wskazanego w „Wyciągu z rejestru tłumaczy polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migo-
    wego (SJM)”, prowadzonego przez Wojewodę Wielkopolskiego.

5. Osoba uprawniona, o której mowa w art. 11 ust. 3, jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze
    wskazaniem wybranej metody komunikowania się, do PCPR w Gostyniu, co najmniej na 3 dni robocze przed tym
    zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
    a) Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, powinno być dokonane w formie wskazanej w pkt. 2, ppkt. 1-3,
    b) Po dokonaniu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, PCPR w Gostyniu jest zobowiązane do zapewnienia obsługi osoby
        uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym, na zasadach określonych w ustawie.
    c) PCPR w Gostyniu, w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, zawiadamia, wraz z uzasadnieniem, osobę
        uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień
        określonych w ww. ustawie.

6. Dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy są dostępne w wersji elektronicznej na stronie PCPR w zakładkach
    dotyczących poszczególnych spraw. Mogą też, na żądanie osoby uprawnionej, wyrażone w sposób wskazany w pkt. 2,
    ppkt. 1-3, zostać przesłane w wersji elektronicznej.

Dyrektor PCPR w Gostyniu
/-/Mirosław Sobkowiak