Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Co jest zbiórką publiczną, co nią nie jest

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu przypomina (za portalem ngo.pl) ważną informację dla organizacji pozarządowych. Obowiązują już zmiany w prowadzeniu zbiórek publicznych. Zmienia się m.in. podejście do tego, co jest zbiórką publiczną, którą trzeba zgłosić na http://zbiorki.gov.pl, i to, czego nie uznaje się za zbiórkę publiczną. Np. apel na stronie internetowej o przelewy na konto organizacji to nie jest zbiórka publiczna.

Więcej o tym, co jest zbiórką, a co nią nie jest (nie jest nią to, co jest rejestrowane w inny sposób, np. przelewy na konto, przekazywanie darów, pieniędzy za pomocą wirtualnych platform, crowdfunding): http://
poradnik.ngo.pl/x/995791 oraz na poniższej infografice. Zapraszamy!

Zbiórka publiczna:
1. Ddotyczy wyłącznie ofiar w gotówce lub w naturze, czyli: pieniędzy, darów rzeczowych.
2. Zbiórka w miejscach publicznych, zbierający i dający nie znają się (np. na ulicy, w parku, na cmentarzu, w sklepie,
    „domokrążne zbieranie od domu do domu”) do: puszek, skarbon, koszy, na cel pożytku publicznego, np. kulturę, pomoc
    dobroczynną lub na cel religijny (poza terenem kościołów).

Inne ważne informacje o zbiórkach publicznych:

1. Cel musi być ze „sfery zadań publicznych” - bo mówimy o zbiórce publicznej, nie można więc zbierać na każdy dowolny
    cel. Można zbierać na 34 cele określone w art. 4 ust. 1 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
    http://poradnik.ngo.pl/x/423531, a więc dość szeroko: np. działalność charytatywną, działalności na rzecz mniejszości
    narodowych, promocja zdrowia, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; naukę; kulturę; ekologię.
2. Można też zbierać pieniądze, dary na cele religijne.

UWAGA: Organizator zbiórki publicznej nie może jej organizować na cel niezgodny z prawem, leżący poza sferą zadań publicznych.

Zbiórkami publicznymi nie są:
1. Zbiórka, z której pozostaje ślad przepływu pieniędzy i darów, są one ewidencjonowane w inny sposób, np.:
    - przelewy na konto bankowe stowarzyszenia, fundacji, apele o takie wpłaty,
    - wpłaty na konto on-line, przekazywanie darów, pieniędzy za pomocą wirtualnych platform (np. crowdfunding),
    - publikowanie w mediach, internecie, wysyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej (mailing, SMS-y), także
      z wykorzystaniem bazy danych (w tym również zakupionej bazy danych) apeli o przekazywanie wpłat na konto,
      o złożenie zleceń stałych, przelewów na konto bankowe lub o przesłanie SMS-ów na określony numer,
    - SMS-y charytatywne dla organizacji pozarządowych,
    - sprzedaż, np. biletów na koncert (to sprzedaż więc powinna odbywać się w ramach działalności gospodarczej).
2. Zbiórka na cele religijne, na terenie kościołów.
3. Zbiórka koleżeńska, w zamkniętym gronie, np. w pracy, w urzędzie.
4. Loteria pieniężna, fantowa (są regulowane ustawą o grach hazardowych).
5. Zbiórka w szkole, tylko wśród młodzieży, nauczycieli.
WSKAZÓWKA: Jeśli na terenie szkolnym, ale nie tylko wśród młodzieży i nauczycieli to zbiórka publiczna - np. w budynku szkoły w czasie ferii ma się odbyć otwarta impreza dla mieszkańców gminy, podczas której będą zbierane pieniądze do skarbony - wtedy jest to zbiórka publiczna, trzeba ją zgłosić.
6. Sprzedaż przedmiotów przez fundacje, stowarzyszenia na aukcji na balu charytatywnym.

WAŻNE: Do tej pory w rozporządzeniu w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych sprzedaż przedmiotów (a także sprzedaż cegiełek) była wymieniona jako forma zbiórki publicznej, trzeba było mieć na nią zgodę ministerstwa lub burmistrza, starosty. Zgodnie z nową ustawą taka sprzedaż (niezależnie od sposobu pozyskania przedmiotów) nie jest zbiórką publiczną. Organizacja może pozyskiwać ofiary poprzez sprzedaż przedmiotów, może to robić, ale taka działalność nie podlega nowej ustawie o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (jest to albo działalność gospodarcza albo odpłatna).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 498).

Potrzebujesz więcej informacji o zbiórkach publicznych, skorzystaj ze wsparcia Centrum Informacyjno-Doradczego Stowarzyszenia „Dziecko” dla NGOs, które ma swoja siedzibę przy ul. Parkowej 1A. Na spotkanie z doradcą NGOs umów się telefonicznie: 725-167-236.
Zbiorka publiczna_infografika