Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Karty parkingowe stracą ważność! Będą nowe - nie dla wszystkich.

Weszły w życie nowe zasady wydawania kart parkingowych dla niepełnosprawnych. Zaostrzono kryteria. Osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności karty nie dostaną. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu wydało do tej pory 2911 kart uprawniających do bezpłatnego parkowania na miejscach wyznaczonych dla inwalidów. Będą one ważne tylko do 30 listopada 2014 r. - również te, które były wydane na czas nieograniczony.

Nowe przepisy wprowadziły od 1 lipca nowy wzór kart, hologramy i centralny rejestr kart (który będzie funkcjonował od 4.01.2016 r.). Zaostrzono kryteria ich wydawania. Na nowych zasadach karty parkingowe mogą otrzymać: 1) osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności i jednocześnie ze znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się; 2) osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, jeżeli mają znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, ale tylko w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolami: 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (niepełnosprawność narządu ruchu) i 10-N (choroba neurologiczna); 3) osoby niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, mające znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności otrzymają kartę pod warunkiem stwierdzonego (odpowiednimi kodami choroby) znacznego ograniczenia możliwości poruszania się, znacznych wad wzroku, upośledzeń narządów ruchu lub poważnej choroby neurologicznej.

Aby otrzymać nową kartę potrzebne będzie nowe orzeczenie.
Wyjątek: Ustawodawca przewidział odstępstwo od zasady, zgodnie z którą karta parkingowa od dnia 1 lipca 2014 r. przysługuje na podstawie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności wydawanego także od 1 lipca 2014 r. Wyjątek dotyczy osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym, które posiadają orzeczenia wydane przed 1 lipca 2014 r. wraz z symbolem przyczyny niepełnosprawności 04-O, 05-R lub 10-N. Osoby posiadające tego rodzaju orzeczenia uzyskają kartę parkingową bez konieczności ponownego orzekania się - na podstawie dotychczasowego orzeczenia, jeżeli zawiera ono wskazanie do karty parkingowej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu zaprzestało już wydawania kart parkingowych. Dokumenty potrzebne do otrzymania nowej karty można pobierać w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 255a.

Wydanie nowej karty kosztuje 21 zł. Od 4 stycznia 2016 r. dojdzie do tego koszt opłaty ewidencyjnej. Nowe karty są wydawane na okres nie dłuższy niż 5 lat.

Wniosek osoba niepełnosprawna musi złożyć osobiście, a potem osobiście kartę odebrać. Jedynie osoby niepełnoletnie oraz ubezwłasnowolnione mogą skorzystać z pomocy opiekunów.
Karta parkingowa (2104) - awers
Karta parkingowa (2104) - rewers