Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Zrób krok do samodzielności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu zaprasza kobiety i mężczyzn z powiatu gostyńskiego w wieku od 18 do 67 lat (do wieku emerytalnego), posiadających aktualne orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnospraw-ności, pozostających bez zatrudnienia tj. nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych, poszukujących pracy niezatrudnionych do udziału w projekcie „Krok do samodzielności”. Projekt będzie realizowany do 31 marca 2017 r.

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności i aktywności społecznej grupy 1500 osób niepełnosprawnych z całej Polski.

Beneficjenci, czyli uczestnicy projektu, uzyskają dostęp do kompleksowej oferty, dopasowanej do indywidualnych potrzeb, ukierunkowanej na przezwyciężanie problemów związanych z funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych w życiu codziennym. Zaplanowano m.in.:
- wsparcie trenera aktywności - w tym opracowanie Indywidualnego Planu Działania z każdym uczestnikiem projektu,
  umożliwiającego zwiększenie poziomu samodzielności i aktywności społecznej,
- indywidualne konsultacje z psychologiem, prawnikiem - osobiste, mailowe, telefoniczne,
- warsztaty umiejętności społecznych, środowiskowe grupy wsparcia (8-osobowe) - wsparcie dla osób mających problemy
  z nawiązywaniem problemu z otoczeniem, wycofanych, posiadających lęki związane z podejmowaniem aktywności
  społecznej, deklarujące występowanie problemów związanych z codziennym funkcjonowaniem, obejmujące - planowanie
  budżetu domowego i zarządzanie długiem z wykorzystaniem komputera i Internetu (16h), autoprezentację (16h),
  stylizację (16h), emisję głosu (16h),
- indywidualne wsparcie instruktora przygotowującego do podjęcia aktywności społeczno- zawodowej, obejmujące trening
  samodzielnego radzenia sobie z codziennym funkcjonowaniem (robienie zakupów, załatwienie spraw w urzędzie,
  zarządzanie budżetem domowym, kontakty z otoczeniem społecznym i inne) w łącznym wymiarze 90 h na uczestnika,
  wsparcie w readaptacji oraz rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z różnymi rodzajami dysfunkcji z powodu
  niepełnosprawności, m.in. w obszarze samodzielnego poruszania się po mieście, załatwiania spraw urzędowych,
  odnalezienia się w realiach swojego środowiska i w czasie: poruszanie się przy pomocy sprzętów, usamodzielnianie w
  korzystaniu ze środków transportu, orientację przestrzenną, wsparcie i/lub psów asystujących, wykorzystanie
  nowoczesnych technologii i/lub sprzętów w życiu codziennym, treningu usprawniającego codzienne czynności życiowe
  oraz łączenie ich z przyszłymi obowiązkami zawodowymi,
- warsztaty „Usamodzielniania w sieci”- wsparcie obejmujące nabycie/rozwinięcie kompetencji korzystania z nowoczesnych
  mediów społecznościowych oraz korzystania z zasobów kulturalnych i edukacyjnych w Internecie - ukierunkowane na
  zwiększenie sieci kontaktów społecznych i przezwyciężenie izolacji społecznej związanej zazwyczaj z niepełnosprawnością

Dodatkowo zostaną zapewnione:
- poczęstunek podczas zajęć, warsztatów,
- tłumacz języka migowego,
- zwrot kosztów dojazdu,
- materiały do zajęć,
- dostęp do baz danych instytucji udzielających wsparcia,
- dostęp do bazy ofert pracy, lokalnych pracodawców,
- dostęp do materiałów edukacyjnych wydanych przez Fundację.

Zadania te będą realizowane przez Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Poznaniu. KONTAKT: ul. Poznańska 62 lok. 101 (X piętro), 60-853 Poznań, tel. 61 679 29 94, mail: poznan@idn.org.pl.

Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W projekcie nie mogą uczestniczyć osoby, które są:
- uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej lub pracownikami Zakładu Aktywności Zawodowej,
- uczestnikami innych projektów finansowanych ze środków PFRON, realizowanych w ramach CELU PROGRAMOWEGO 2:
  zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych.