Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Zmiana terminów składania wniosków w „Aktywnym samorządzie”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, realizujące na terenie powiatu gostyńskiego program pilotażowy „Aktywny samorząd”, informuje, że Rada Nadzorcza PFRON uchwałą z dnia 9 czerwca 2014 r. wprowadziła zmiany do programu „Aktywny samorząd”.

W związku z tym:
1) zmienił się termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach I Modułu, tj. wnioski na:
- Obszar A/Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu;
- Obszar A/Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat.B;
- Obszar B/Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania;
- Obszar B/Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego
  oraz oprogramowania;
- Obszar C/Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym;
- Obszar C/Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego elektrycznego;
- Obszar C/Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne;
- Obszar C/Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny;
- Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej;
będą przyjmowane tylko do 30.08.2014 roku.
2) w ramach MODUŁU II tj. pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, termin przyjmowania wniosków pozostaje bez zmian do 30.09.2014 roku.

Jednocześnie w rozdziale VII „Formy i zakres pomocy udzielanej w ramach programu” ust. 3 otrzymał nowe brzmienie:
„3. Refundacja kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania może dotyczyć:
1) w przypadku Modułu I - kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożenia wniosku,
2) w przypadku Modułu II - kosztów opłaty za naukę (czesnego) dotyczących bieżącego roku szkolnego lub akademickiego,
    niezależnie od daty ich poniesienia.”

W związku z tym refundacja kosztów poniesionych przez osobę niepełnosprawną przed zawarciem umowy w module I może dotyczyć następujących zadań:
- Obszar A Zadanie nr 2,
- Obszar C Zadanie nr 2 i nr 4,
- Obszar D oraz kosztów dojazdu osoby niepełnosprawnej na wizytę u eksperta PFRON.
Refundacja kosztów poniesionych przed zawarciem umowy w module II może dotyczyć kosztów opłaty za naukę (czesne), które dotyczą aktualnego roku szkolnego lub akademickiego.

Szczegółowych informacji udziela PCPR w Gostyniu Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym (tel. 65 572 75 28).