Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Podsumowano działania przeciw przemocy w rodzinie w 2013 r.

Podsumowano realizację Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Powiatu Gostyńskiego w roku 2013. W ramach ww. programu realizowano poszczególne cele przez wskazane niżej działania organizacji pozarządowych, policji, jednostek organizacyjnych samorządu oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie koordynującego realizację programu.

1. Cel 1: Zapobieganie występowaniu przemocy w rodzinie poprzez podnoszenie świadomości społecznej
    oraz ograniczanie zaburzeń życia społecznego związanych z występowaniem przemocy

1) Podnoszenie świadomości na temat zjawiska przemocy w rodzinie:
    a) w 2013 r. przeprowadzono kampanię społeczną „Razem przeciw przemocy” zwiększającą świadomość społeczną dotyczącą
    zagrożeń płynących z przemocy w rodzinie i poszerzająca wiedzę na temat skutków przemocy obejmującą:
    - przygotowanie, wydruk i rozpowszechnianie na terenie 7 gmin 300 plakatów, 2500 broszur- informatorów profilaktycznych
      dla potencjalnych ofiar przemocy,
    - przygotowanie audycji radiowej w radiu „Elka”,
    - przygotowanie spotu telewizyjnego w lokalnej telewizji „Nowej Telewizji Gostyń”,
    - przygotowanie i wydruk 5 artykułów prasowych w lokalnych gazetach,
    - przeprowadzenie konferencji edukacyjnej dla rodziców, specjalistów instytucji i organizacji pozarządowych poświęconej
      różnym obszarom przemocy i zagadnieniom poprawy sytuacji rodzin zagrożonych przemocą,
    - poszerzenie treści wydanego w 2011 r. podręcznika dla rodziców i jego publikacja, nakład 1000 egzemplarzy
      rozpowszechniony wśród rodziców oraz specjalistów pracujących z problemem przemocy w rodzinie.
    Realizator: PCPR w Gostyniu w ramach projektu „Razem przeciw przemocy II” dofinansowanym przez Ministerstwo Pracy
    i Polityki Społecznej.
2) Organizowanie dwóch edycji warsztatów wzmacniających kompetencje rodzicielskie - Stowarzyszenie „DZIECKO” w ramach
    dofinansowania z Powiatu Gostyńskiego oraz PCPR w Gostyniu w ramach projektu „Razem przeciw przemocy II”
    dofinansowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
3) Prowadzenie mediacji rodzinnych - Ośrodek Mediacyjny Stowarzyszenia „DZIECKO”.
4) Prowadzenie Młodzieżowej Świetlicy Środowiskowej w Pogorzeli (Powiat Gostyński) z oddziałami w Krobi i Gostyniu.
5) Zorganizowanie i przeprowadzenie andrzejkowego festynu rodzinnego promującego prawidłowe wzorce rodzicielskie
    dla ok. 150 osób, obejmującego gry i zabawy rodzinne, promujący aktywne rodzinne spędzanie czasu bez alkoholu.
    W ramach festynu zorganizowano konkurs rysunkowy z nagrodami dla dzieci pt. „Moja rodzina”.
    Realizator: PCPR w Gostyniu w ramach projektu „Razem przeciw przemocy II” dofinansowanym przez Ministerstwo Pracy
    i Polityki Społecznej.

2. Cel 2: Zapewnienie pomocy i ochrony ofiarom przemocy w rodzinie

1) Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej - Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Piaskach zapewnia schronienie
    i pomoc specjalistyczną ofiarom przemocy, pomoc ambulatoryjna dla mieszkańców Powiatu Gostyńskiego, prowadzi też
    usamodzielnianie mieszkanek.
    Realizator: Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Piaskach, dofinansowanie Powiatu Gostyńskiego.
2) Prowadzenie Ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie - 1. PCPR w Gostyniu, 2. Stowarzyszenie „DZIECKO”.
3) Poradnictwo specjalistyczne - 1. PCPR w Gostyniu, 2. Stowarzyszenie „DZIECKO”.
4) Telefon zaufania - 1. PCPR, 2. Komenda Powiatowa Policji w Gostyniu.
5) Prowadzenie procedur „Niebieskiej Karty - gminy Powiatu Gostyńskiego.
6) Zapewnienie dzieciom zagrożonym przemocą w rodzinie miejsc w rodzinach zastępczych lub w placówkach opiekuńczo-
    wychowawczych - PCPR w Gostyniu.
7) Pomoc osobom opuszczającym ośrodki interwencji kryzysowej w usamodzielnieniu - BOIK, Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu
    Powiatu Gostyńskiego.

3. Cel 3: Rozwijanie działań interwencyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie

1) Prowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie - PCPR w Gostyniu.
2) Prowadzenie terapii indywidualnych i specjalistycznego poradnictwa - PCPR w Gostyniu.

4. Cel 4: Poprawa skuteczności realizowanych zadań przez instytucje i organizacje w obszarze przeciwdziałania
    przemocy w rodzinie

1) Działania w ramach Powiatowego Zespołu Konsultacyjny - pracowano nad problemami związanymi z działalnością
    Bonifraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu w zakresie przeciwdziałania
    przemocy w rodzinie, omówiono formy oddziaływania na sprawców przemocy, założenia programu „Razem Przeciw Przemocy”
    oraz przeprowadzono dyskusję na temat działania systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie gmin i powiatu
    gostyńskiego, rekomendowano nowe procedury pracy Grup Roboczych.
2) Przeprowadzenie 4 szkoleń z zakresu stosowania procedury niebieskiej karty, pracy Grup Roboczych, pomocy dla osób
    doznających przemocy i pracy z osobami stosującymi przemocy dla pracowników OPs - ów, oświaty, służby zdrowia, członków
    zespołów interdyscyplinarnych - PCPR w Gostyniu.
Rodzina bez przemocy_plakat