Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Podsumowano działania powiatowej pomocy społecznej

Rada Powiatu Gostyńskiego podsumowała na ostatniej sesji działalność powiatowej pomocy społecznej w roku 2013.

W wyniku działań w 2013 roku placówek i specjalistów działających w powiatowym systemie pomocy społecznej: 563 osobom zapewniono opiekę całodobową (w tym 146 dzieciom), 742 osobom zapewnioną opiekę dzienną, 34 osoby usamodzielniono. Zrealizowano 30 programów i projektów socjalnych, adresowanych do środowisk z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, które realizuje zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, ochrony zdrowia psychicznego, poradnictwa obywatelskiego oraz działalności pożytku publicznego, wydało 622 decyzje i postanowienia administracyjne, udzieliło 10116 porad osobom indywidualnym, przeprowadziło 22 kontrole w palcówkach podległych, zorganizowało 25 szkoleń i konferencji dla 737 uczestników. Udzieliło też 1774 świadczenia na kwotę 2 537 744,55 zł oraz 230 razy udzieliło pomocy rzeczowej. Przeprowadziło też 22 mediacje rodzinnych i 23 terapie rodzinne oraz podjęło 78 razy pomocy w Telefonie Zaufania. Wypożyczyło też 18 razy sprzęt rehabilitacyjny potrzebującym. Zostały wydane: Informator dla osób niepełnosprawnych, broszura informacyjna dla ofiar przemocy oraz publikacja „Informator. Instytucje pomocy społecznej w powiecie gostyńskim”, a także podręcznik dla rodziców „Mamo! Tato! Kochajcie mnie!”.

Odnotowano też w ubiegłym roku znaczące sukcesy ogólnopolskie. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu uzyskało Nagrodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej za wybitne nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej.

Powiat został laureatem w ogólnopolskim konkursach Ministra Pracy i Polityki Społecznej:
1) „Oparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi” - nagroda dla Domu Pomocy Społecznej w Rogowie za projekt
    „Pokonać mur II”.
2) „Tworzenie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” - nagroda dla PCPR w Gostyniu za projekt
    „Razem przeciw przemocy II”.
3) „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” - grant dla PCPR w Gostyniu.

Zrealizowano „Program aktywizacji zawodowej i społecznej w powiecie gostyńskim”, dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w którym objeto wsparciem i pomocą 326 beneficjentów. A działania powiatowego systemu pomocy społecznej były kilkakrotnie pokazywane na konferencjach ogólnopolskich i wojewódzkich jako przykłady dobrych praktyk.

System pomocy społecznej w powiecie gostyńskim tworzą: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i działające przy nim: Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Punkt Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin, Telefon Zaufania, Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego, pogotowia rodzinne, specjalistyczne rodziny zawodowe i rodziny zastępcze; Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach, Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie i działające przy nim Grupowe Mieszkanie w Gostyniu, Dom Pomocy Społecznej w Rogowie, Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie i działające przy nim Grupowe Mieszkanie w Bruczkowie, Dom Dziecka w Bodzewie, Dom Dziecka w Gostyniu, Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Młodzieżowa Świetlica Środowiskowa w Pogorzeli, z oddziałami w Gostyniu i Krobi, Środowiskowy Dom Samopomocy w Chwałkowie, Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Piaskach i Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piaskach, Ośrodek Mediacyjny Stowarzyszenia „DZIECKO” oraz stale współpracujących 14 organizacji pozarządowych.
Słowa podziękowania należą się wszystkim pracownikom powiatowej pomocy społecznej za dobrą pracę na rzecz potrzebujących.
Podsumowanie PS - Andrzejki rodzinne 2013
Podsumowanie PS - Festiwal Kultur 2013
Podsumowanie PS - Festyn rodzin zastepczych 2013
Podsumowanie PS - Halliwick terapia 2013
Podsumowanie PS - Konferencja podsumowujaca piecze zastepcza 2013
Podsumowanie PS - Ogolnopolski Festiwal Artystyczny Bez Barier 2013
Podsumowanie PS - Warsztaty dla Zespolow Interdyscyplinarnych 2013