Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Milion na wsparcie dla niepełnosprawnych

Rada Powiatu Gostyńskiego na ostatniej sesji przyjęła ważną uchwałę dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu. Radni określili zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizowane przez powiat gostyński w 2014 r. w ramach środków otrzymanych z PRFON i ustalili też wysokość kwot przeznaczonych na poszczególne zadania. Łącznie Rada Powiatu Gostyńskiego przeznaczyła na pomoc osobom niepełnosprawnym 1 084 445 .

Zaznaczyć należy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał Powiatowi Gostyńskiemu środki niewystarczające na zaspokojenie potrzeb zgłaszanych przez środowisko osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowy Urząd Pracy, czyli jednostki udzielające wsparcia niepełnosprawnym ze środków PFRON, zgłaszają na dzień dzisiejszy potrzeby w wysokości już prawie 2 milionów zł na pokrycie składanych wniosków.

Część środków PFRON (591 840 zł) Powiat Gostyński przekazuje też Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Kreatywni” na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piaskach. Dodatkowo w tym roku powiat dołoży do prowadzenia tej placówki 59 184 zł z własnych dochodów.

By, mimo niewystarczających środków, umożliwić najbardziej potrzebującym uzyskanie wsparcia w ramach rehabilitacji społecznej, PCPR w Gostyniu wprowadził priorytety określające pierwszeństwo w ubieganiu się o dofinansowanie, takie jak posiadanie znacznego stopnia niepełnosprawności, niesamodzielność ruchowa lub poruszanie się na wózku inwalidzkim oraz kryteria dochodowe dla poszczególnych zadań. Szczegóły można znaleźć w zarządzeniach dyrektora PCPR, które są dostępne w PCPR; zostaną też zamieszczone w przyszłym tygodniu na stronie PCPR: www.gostyn-pcpr.info w zakładce Uchwały i zarządzenia. Na stronie PCPR są również do pobrania druki wniosków o dofinansowanie.
1 mln dla ON