Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Ratownicy społeczni z Krobi podnoszą swoje kwalifikacje

Ratownicy społeczni - członkowie grup roboczych, powoływanych w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego w Krobi, doskonalili umiejętność pomagania osobom doznającym przemocy oraz pracy z osobami stosującymi przemoc.

W specjalistycznym szkoleniu uczestniczyli pracownicy socjalni, kuratorzy, pedagodzy, członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i pielęgniarki członkowie interdyscyplinarnych grup roboczych, zajmujących się pomocą w sprawach konkretnych przypadków przemocy w rodzinie. Warsztaty były poświęcone trudnym aspektom działania zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych, których głównym celem jest przerwanie przemocy i zapewnienie bezpieczeństwa osobom doznającym przemocy oraz doprowadzenie do zmian zapobiegających ponownemu wystąpieniu kryzysu związanemu z przemocą w rodzinie.

Przepracowano rekomendowaną zmianę metodyki działania grup roboczych poprzez skupienie się w pierwszym etapie na przeprowadzeniu maksymalnie pełnej diagnozy przypadku sytuacji przemocowej, zidentyfikowaniu historii przemocy oraz uwarunkowań mających wpływ na funkcjonowanie konkretnej rodziny, znalezieniu mocnych stron w rodzinie i opracowaniu możliwych wariantów działania. Dopiero na drugim etapie pracy z konkretnym przypadkiem przemocy rekomendowano organizowanie osobnych spotkań z osobami doznającymi przemocy oraz z osobami stosującymi przemoc ze wskazaniem, by te spotkania prowadzili wydelegowani (jeden lub dwóch) członkowie grup roboczych. Omawiano też sprawę konstruowania realnych, wielowariantowych planów pomocy, uwzględniających indywidualne możliwości poszczególnych osób i ich rodzin, a także ograniczenia systemowe i prawne.

Omawiano też sygnały i czynniki wskazujące na ryzyko wystąpienia przemocy w rodzinie. Ich rozpoznawanie i ocena zostały wprowadzone w tym roku - w formie specjalnych kwestionariuszy - do stosowania przez policjantów, a w kolejnych latach będą przez ratowników społecznych z pozostałych resortów zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Dużą część szkolenia poświęcono przepracowaniu sposobów i technik prowadzenia rozmów z ofiarami i sprawcami przemocy, pozwalającymi budować relacje z osobami korzystającymi z wsparcia i pomocy ratowników społecznych i motywować je do zmian pozwalających rozwiązywać problemy bez uciekania się do zachowań przemocowych.

Szkolenie, zorganizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, przeprowadził certyfikowany („Niebieska Linia”) specjalista interwencji i pomocy psychologicznej dla osób uwikłanych w zjawisko przemocy.

Organizatorzy szkolenia przypominają, że procedura „Niebieskich kart” polega na obowiązku wszczęcia interwencji przez każdego pracownika oświaty, służby zdrowia, pomocy społecznej, czy policji w przypadku podejrzenia stosowania przemocy w konkretnej rodzinie. Podstawową zaletą tej procedury jest to, że pozwala szybko i skutecznie działać. Krzywdzenie jest zjawiskiem złożonym i może przybierać różne formy, takie jak krzywdzenie fizyczne, psychiczne, wykorzystywanie seksualne, krzywdzenie ekonomiczne czy zaniedbywanie. Optymalna interwencja to taka, która przede wszystkim zapewni ofierze bezpieczeństwo w trudnej, czy wręcz tragicznej dla niej sytuacji.

Specjaliści podejmują działania osłonowe i pomocowe, skierowane do ofiar przemocy oraz naprawcze, adresowane do sprawców.

Procedura ta jest prowadzona niezależnie od postępowania prokuratorskiego czy prowadzonego przez policję, wyjaśniającego, czy doszło do złamania prawa i popełnienia przestępstwa przeciwko osobom bliskim.

Jeżeli doznajesz przemocy - pamiętaj, nie jesteś sam(a)!

Jeżeli jesteś świadkiem przemocy w rodzinie lub jeżeli wiesz, że ktoś krzywdzi dzieci, powiadom Policję, Ośrodek Pomocy Społecznej w Twojej gminie lub PCPR w Gostyniu.
Ratownicy spoleczni z Krobi podnosza kwalif 01
Ratownicy spoleczni z Krobi podnosza kwalif 02
Ratownicy spoleczni z Krobi podnosza kwalif 03
Ratownicy spoleczni z Krobi podnosza kwalif 04