Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Wolontariusze pomogą osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Już po raz ósmy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, Stowarzyszenie „DZIECKO” i Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej przyłączają się do organizowanego pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”.

Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Biorąc pod uwagę ogromną rolę organizacji pozarządowych i instytucji pomocy społecznej w działaniach podejmowanych na rzecz pokrzywdzonych, wolontariusze - specjaliści z „DZIECKA”, BOIK i PCPR będą udzielać nieodpłatnie indywidualnych porad i wsparcia zgłaszającym się osobom, a także zaprezentują swoją działalność oraz ofertę pomocową.

Dlatego w siedzibie PCPR w Gostyniu w dniach 24 lutego - 1 marca 2014 r. w godzinach popołudniowych (w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 15:00 do 16:00, w środę od 15:00 do 18:00, w sobotę od 9:00 do 10:00) zostanie uruchomiony punkt konsultacyjny dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. W tych godzinach zostanie uruchomiona też informacyjna linia telefoniczna 65 572 77 99. Oprócz tego wsparcie będzie można też otrzymać w godzinach pracy PCPR.

Dzięki zaangażowaniu się w obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” wyżej wymienionych podmiotów dyżury będą miały charakter interdyscyplinarny. Interdyscyplinarność dyżurów polegać będzie na tym, że informacji prawnej udzielać będzie nie tylko prawnik, ale też psycholog, specjalista pomocy psychologicznej, specjalista pracy socjalnej, mediatorzy sądowi, pedagog, terapeuta środowiskowy, specjalista pomocy pedagogiczno-psychologicznej, specjalista pracy z ofiarami przemocy i pedagog rodzinny.

Każda ze zgłaszających się osób pokrzywdzonych przestępstwem, oprócz uzyskania informacji na temat przysługujących im uprawnień, otrzyma specjalną edycję Polskiej Karty Praw Ofiary wydaną przez PCPR w Gostyniu i Stowarzyszenie „DZIECKO”. Będzie też mogła otrzymać wersję elektroniczną liczącego 176 stron „Poradnika dla pokrzywdzonego: Jestem pokrzywdzony przestępstwem i co dalej?”, wydanego przez Uniwersytecką Poradnię Prawną Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doświadczenia ostatnich lat pokazały, że akcja cieszyła się sporym zainteresowaniem, dlatego istnieje potrzeba jej kontynuowania.

Harmonogram dyżurów wolontariuszy - specjalistów PCPR w Gostyniu, BOIK w Piaskach i Stowarzyszenia „DZIECKO” w punkcie konsultacyjnym uruchomionym w ramach „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” (PCPR w Gostyniu, ul. Nowe Wrota 7):
- poniedziałek (24.02.2014) 15:00-16:00 - prawnik, psycholog, specjalista pracy socjalnej, specjalista pomocy psychologicz-
  nej, mediator sądowy, terapeuta środowiskowy, pedagog rodzinny,
- wtorek (25.02.2014) 15:00-16:00 mediator sądowy, pedagog rodzinny, specjalista pomocy psychologicznej, terapeuta
  środowiskowy,
- środa (26.02.2014) 15:00-18:00 prawnik, psycholog, specjalista pracy socjalnej, mediator sądowy, pedagog, pedagog ro-
  dzinny, specjalista pomocy psychologicznej, terapeuta środowiskowy,
- czwartek (27.02.2014) 15:00-16:00 mediator sądowy, pedagog rodzinny, specjalista pomocy psychologicznej, terapeuta
  środowiskowy,
- piątek (28.02.2014) 15:00-16:00 pedagog, specjalista pomocy psychologiczno-pedagogicznej, specjalista pracy z ofiarami
  przemocy,
- sobota (01.03.2014) 9:00-10:00 pedagog rodzinny, specjalista pomocy psychologiczno-pedagogicznej, specjalista pracy z
  ofiarami przemocy.
Plakat_Tydzien Pomocy OPP