Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Powiatowy konkurs dla organizacji pozarządowych w obszarze pomocy społecznej

Zarząd Powiatu Gostyńskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych Powiatu Gostyńskiego z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe.

Konkurs obejmuje 4 kategorie zadań:
1. Pomoc rodzinom z problemami wychowawczymi.
2. Integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem.
3. Pomoc osobom w wieku podeszłym.
4. Zapobieganie kierowaniu dzieci do pieczy zastępczej poprzez pracę z rodzinami
    mającymi problemy w zakresie sprawowania funkcji opiekuńczo-wychowawczych
    oraz przeciwdziałanie ich dysfunkcyjności.

Ostateczny termin składania ofert w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu (w wersji papierowej i elektronicznej) upływa 28 lutego 2014 r. o godz. 14:00.
Zlecenie realizacji zadania publicznego w powyższym zakresie nastąpi w formie wsparcia tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. Obliguje to wnioskodawców do wykazania własnego wkładu finansowego na poziomie minimum 5% kwoty wnioskowanej dotacji.
Warunki realizacji zadania, termin i procedura składania ofert, termin otwarcia ofert i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty są dostępne w ogłoszeniu konkursowym na stronie BIP Starostwa Powiatowego. Zostały też wywieszone na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym.