Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Konferencja „Dziecko i przemoc”

W konferencji „Dziecko i przemoc”, zorganizowanej przez PCPR w Pleszewie, wystąpił reprezentant PCPR w Gostyniu.
Konferencje otwarła Grażyna Kaczmarek - dyrektor PCPR w Pleszewie. Pierwsza prelegentka Marzena Bartosiewicz - Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej przedstawiła system opieki nad dzieckiem i rodziną w Polsce.

Mirosław Sobkowiak (PCPR w Gostyniu) przedstawił problem wieloaspektowego podejścia do pracy z ofiarą przemocy w formule procedury „Niebieskiej karty”. Wskazywał wielokrotnie na konieczność zaangażowania przedstawicieli wszystkich służb w systemowe podejście mające na celu niesienie skutecznej pomocy osobom i rodzinom doznającym przemocy (służby sytemu zdrowia, wymiaru sprawiedliwości, policji, pomocy społecznej, edukacji). Zwrócił uwagę na zjawisko wtórnej traumatyzacji, której w obecnym systemie doświadczają ofiary przemocy, poddawane ciągłej analizie sytuacji, będącej przyczyną traumy w kontaktach z poszczególnymi ogniwami systemu wsparcia (rozmowa z pracownikiem socjalnym, prawnikiem, policją, sądem, psychologiem, pedagogiem, prokuratorem etc.). Docelowym modelem systemu wsparcia ofiar przemocy jest wypracowanie takiej formy pomocy, która w sposób maksymalny będzie chronić osobę dotkniętą problemem i pozwoli na zapewnienie wszechstronnej (bo z zaangażowaniem wielu specjalistów), a przez to najbardziej wyczerpującej pomocy.

Podczas konferencji głos zabrali także Katarzyna Kula - psycholog, członek Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego (prezentacja nt. krzywdzenia dzieci ze szczególnym uwzględnieniem przemocy seksualnej) i Tomasz Mielcarek - prawnik (Przestępstwa popełnione na szkodę małoletnich w środowisku rodzinnym i poza nim oraz przemoc w rodzinie wobec innych członków).

Konferencję prowadziła Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie Pani Agnieszka Kusiak. W spotkaniu wzięło udział 200 osób, przedstawicieli wielu instytucji zaangażowanych w pracę na rzecz przeciwdziałania przemocy i ograniczania jej skutków na czele z Agnieszką Adamczak - Wojewódzkim Koordynatorem Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy.
Konferencja Dziecko i Przemoc 01
Konferencja Dziecko i Przemoc 02