Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Uhonorowano pracowników pomocy społecznej

Tradycją powiatu gostyńskiego stało się docenianie pracowników pomocy społecznej, gdyż ich trud jest niewidoczny na co dzień. Doskonałą okazją ku temu są obchody Dnia Pracownika Socjalnego, które w powiecie gostyńskim przybierają corocznie uroczysty charakter. Jest to wyraz szacunku dla tej pracy, jej roli i społecznego znaczenia.

Pomoc społeczna to służba, od której zależy los wielu osób i rodzin. Powiat gostyński i gminy, wchodzące w jego skład, zatrudniają łącznie prawie czterystu pracowników pomocy społecznej. To pracownicy socjalni, pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy, opiekunowie, terapeuci, rehabilitanci, pielęgniarki, instruktorzy. To Ci wszyscy, których trud i codzienna praca składają się na obraz pomocy społecznej gmin i powiatu gostyńskiego. A jest to obraz pozytywny i bardzo wysoko oceniany. Świadczą o tym liczne wyróżnienia wojewódzkie i ogólnopolskie. Ale trzeba podkreślić, że to trudna, odpowiedzialna, wymagająca ofiarności, zaangażowania i profesjonalizmu praca. Działalność pracowników pomocy społecznej przebiega często w trudnych warunkach, wymaga wysokiej odporności psychicznej i opanowania, szczególnie w sytuacjach, w których rozwiązuje się konflikty, w momentach, gdy brakuje środków na udzielenie pomocy lub w czasie pracy z klientami przejawiającymi postawy roszczeniowe lub wyładowującymi na pracownikach swoje kompleksy i niezadowolenie z życia.

Uroczystość, tradycyjnie zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Gostyniu, Stowarzyszenie „Dziecko” i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, miała szczególną oprawę dzięki włączeniu się w jej tegoroczne przygotowanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu. Uświetnił ją koncert chóru ZSO, kierowanego przez Andrzeja Jankowskiego. Koncert został przyjęty owacyjnie, a chórzyści i dyrygent otrzymali od władz powiatu liczne pochwały.
Na obchody Dnia Pracownika Socjalnego (22.11.2013 r.) do auli ZSO w Gostyniu przybyli włodarze gmin i powiatu: Starosta Robert Marcinkowski, Wicestarosta Gostyński Janusz Sikora, Przewodniczący Rady Powiatu Gostyńskiego Alfred Siama, członkowie Zarządu Powiatu Jerzy Ptak i Kazimierz Musielak, Skarbnik Powiatu Eleonora Gościniak, Burmistrz Gostynia Jerzy Kulak, Sekretarz Krobi Katarzyna Szablewska, Wiceburmistrz Ponieca Eugeniusz Nowak, Sekretarz Gminy Borek Wlkp. Elżbieta Pawlak. Licznie przybyli kierownicy, dyrektorzy i pracownicy ośrodków pomocy społecznej, domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo wychowawczych, ośrodka interwencji kryzysowej, środowiskowych domów samopomocy, domów dziennego pobytu, świetlic środowiskowych, warsztatów terapii zajęciowej, punktów wsparcia i powiatowego centrum pomocy rodzinie. Wraz z nimi przybyli też podopieczni placówek pomocy społecznej. W uroczystości wzięli też udział przedstawiciele organizacji pozarządowych współpracujących ze służbami pomocy społecznej.

Starosta gostyński podziękował pracownikom służb społecznych za pracę wspierającą rodziny i ludzi, zwłaszcza tych, tracących już nadzieję, a dzięki profesjonalnej pomocy, reintegracji zawodowej i społecznej odzyskujących wiarę i zaczynających z optymizmem patrzeć w przyszłość. Wicestarosta pogratulował pracownikom PCPR najwyższego wyróżnienia w obszarze polityki społecznej - nagrody Ministra Pracy i Polityki Społecznej. A Przewodniczący Rady Powiatu Gostyńskiego złożył życzenia wszystkim pracownikom pomocy społecznej z obszaru powiatu.
Następnie włodarze gmin oraz powiatu uhonorowali wyróżniających się pracowników. Łącznie wyróżniono 72 osoby z miejsko-gminnych ośrodków pomocy społecznej w Gostyniu, w Krobi, w Borku Wlkp., w Poniecu, Domu Dziennego Pobytu w Gostyniu, domów pomocy społecznej w Rogowie, w Chwałkowie, w Zimnowodzie, w Chumiętkach, środowiskowych domów samopomocy w Chwałkowie i Gostyniu, domów dziecka w Bodzewie i w Gostyniu, Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bodzewie, Młodzieżowej Świetlicy Środowiskowej w Pogorzeli, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piaskach, Bonifraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Piaskach i PCPR w Gostyniu.
Na koniec - przy kawie - można było wymienić doświadczenia i porozmawiać z włodarzami.
Dzien Pracownika Socjalnego 2013 01
Dzien Pracownika Socjalnego 2013 02
Dzien Pracownika Socjalnego 2013 03
Dzien Pracownika Socjalnego 2013 04
Dzien Pracownika Socjalnego 2013 05
Dzien Pracownika Socjalnego 2013 06
Dzien Pracownika Socjalnego 2013 07
Dzien Pracownika Socjalnego 2013 08
Dzien Pracownika Socjalnego 2013 09
Dzien Pracownika Socjalnego 2013 10
Dzien Pracownika Socjalnego 2013 11
Dzien Pracownika Socjalnego 2013 12
Dzien Pracownika Socjalnego 2013 13
Dzien Pracownika Socjalnego 2013 14
Dzien Pracownika Socjalnego 2013 15