Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Powiat gostyński wyróżniony

Na wojewódzkiej konferencji „Piecza zastępcza i system rodziny. Możliwości działania”, zorganizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu (29.10.2013), zaprezentowano jako przykład dobrej praktyki - system organizowania i wspierania pieczy zastępczej w powiecie gostyńskim. Warto podkreślić, że działania powiatu gostyńskiego były jedyną dobrą praktyką przedstawioną na tej konferencji. Stało się tak dzięki rekomendacjom ważnych środowisk i ekspertów z obszaru pomocy społecznej.
Konferencja, w której uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Kuratorium Oświaty, Komendy Wojewódzkiej Policji, Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej, Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, powiatowych centrów pomocy rodzinie, ośrodków pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków adopcyjnych z całej Wielkopolski, była podsumowaniem dotychczasowych działań w zakresie tworzenia „Wielkopolskiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej do 2020 r.”

Otwierając konferencję, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Tomasz Bugajski podkreślił nieocenioną rolę rodziny w prawidłowym rozwoju dziecka oraz przypomniał etapy tworzenia wojewódzkiego programu wsparcia rodziny. Zwrócił też uwagę na znaczenie organizacji pozarządowych jako partnera samorządów w realizacji zadań na rzecz rodzin i dzieci.
Z kolei o roli współpracy samorządu województwa wielkopolskiego z samorządami powiatowymi i gminnymi mającej na celu wspieranie rodziny na wszystkich szczeblach samorządu mówiła Barbara Grenda z Wielkopolskiego Ośrodka Adopcyjnego w Poznaniu.

Standardy organizatora rodzinnej pieczy wypracowane przez przedstawicieli organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego w województwach opolskim i śląskim przy wsparciu Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT przedstawił reprezentant STOPu Gerard Wilczek. Standardy te są propozycją rozwinięcia zapisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i zostały przygotowane z myślą podejmowania się pełnienia roli organizatora rodzinnej pieczy zastępczej przez organizacje pozarządowe. Joanna Luberadzka - Gruca z Koalicji na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej przedstawiła założenia do przygotowywanego obecnie Kodeksu bezpiecznej opieki w rodzicielstwie zastępczym.

Kolejnym punktem wojewódzkiej konferencji było przedstawienie systemu organizowania i wspierania pieczy zastępczej w powiecie gostyńskim jako przykładu dobrej praktyki. Zaprezentował go Mirosław Sobkowiak, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, omawiając blisko trzydzieści działań podejmowanych na rzecz dzieci trafiających do pieczy zastępczej, wspierających rodziny zastępcze w realizowaniu przez nie trudnego zadania sprawowania pieczy zastępczej, a realizowanych ponad obowiązkowe zadania powiatu. Podkreślił też znaczenie partnerskich działań PCPR w Gostyniu i organizacji pozarządowych przy realizowaniu projektów profilaktycznych, zmniejszających liczbę dzieci kierowanych do pieczy oraz uruchomionych w ostatnim okresie projektów ułatwiających powrót dzieci z pieczy do rodzinnych domów (na zdjęciu zespół specjalistów i wolontariuszy PCPR w Gostyniu - Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w powiecie gostyńskim).

Następnie Marek Oziemkowski, ekspert ROPS w Poznaniu przedstawił założenia opracowywanego obecnie Wielkopolskiego Programu Wsparcia Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej.
Katarzyna Pakuła z ROPS w Poznaniu zaprezentowała elementy kampanii społecznej promującej Wielkopolskę obywatelską.
Znaczenie systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej na różnych szczeblach samorządów podkreślił Wojciech Zarzycki Zastępca Dyrektora ROPS w Poznaniu, który podsumował i zakończył konferencję, odbywającą się w Wyższej Szkole Dziennikarstwa i Nauk Humanistycznych w Poznaniu.
Powiat wyrozniony X 2013 01
Powiat wyrozniony X 2013 02
Powiat wyrozniony X 2013 03
Powiat wyrozniony X 2013 04
Powiat wyrozniony X 2013 05
Powiat wyrozniony X 2013 06