Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Aby lepiej pomagać

Przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, pomocy osobom doznającym przemocy, oddziaływaniom na osoby stosujące przemoc oraz wspieraniu specjalistów pracujących w systemie przeciwdziałania przemocy poświęcona była powiatowa konferencja „Razem przeciw przemocy II”, zorganizowana (10.10.2013 r.) pod patronatem Starosty Gostyńskiego Roberta Marcinkowskiego, w której uczestniczyło blisko stu specjalistów - przedstawicieli oświaty, pomocy społecznej, policji, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i ochrony zdrowia, wymiaru sprawiedliwości, kuratorów sądowych oraz organizacji pozarządowych.

Podczas konferencji zarekomendowano zmiany w pracy grup roboczych pracujących z konkretnymi przypadkami przemocy w rodzinach, m.in.: przeprowadzenie pełnej diagnozy sytuacji rodziny, w której występuje przemoc, odłożenie zaproszenia osoby doznającej przemocy do czasu zakończenia diagnozy i opracowania kilku wariantów planu pomocy, delegowanie z grupy roboczej jednego, maksymalnie dwóch specjalistów do spotkań z osobą doznającą przemocy i z osobą stosującą przemoc, przyjęcie, jako podstawowej, perspektywy osób, do których kierowane jest wsparcie, nieograniczanie pracy grup roboczych do rozmów z osobą doznającą przemocy, ale opracowywanie i realizacja planów pomocy, które rzeczywiście przynoszą wsparcie i zapewniają bezpieczeństwo osobom doznającym przemocy, a także kończenie pracy grup roboczych, dopiero gdy osoba doznająca przemocy poczuje się bezpiecznie, rzeczywiście ustanie przemoc, a okres monitoringu po jej ustaniu (minimum trzy miesiące) to potwierdzi.

Konferencję otworzył Robert Marcinkowski Starosta Gostyński, który przedstawił powiatowy system przeciwdziałania przemocy w rodzinie i wsparcia dla ofiar przemocy oraz podkreślił sukcesy powiatu w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wskazując, że programy przeciwdziałania przemocy w rodzinie w powiecie gostyńskim już dwukrotnie zdobyły nagrody ministra pracy i polityki społecznej. W tym roku program „Razem przeciw przemocy II” znalazł się na 2. miejscu w ogólnopolskim rankingu programów powiatowych i na 5. miejscu w ogólnopolskim rankingu gmin i powiatów.

Cele i działania składające się na realizację powiatowego programu przeciwdziałania przemocy przedstawił Mirosław Sobkowiak dyrektor PCPR w Gostyniu, certyfikowany specjalista („Niebieska linia”) pracy z osobami stosującymi przemoc.

Kolejny prelegent Mariusz Moderski, certyfikowany specjalista (PARPA) ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, współzałożyciel i członek Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy „Niebieska Linia”, wykładowca Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieskiej Linii”, zwrócił uwagę na wykorzystywanie perspektywy psychologicznej osób doznających przemocy w pracy grup roboczych. Podkreślał też, że na każdym etapie pomocy trzeba towarzyszyć osobie doznającej przemocy i objaśniać jej procedury, działania i zapisy prawne.

O działaniach wymiaru sprawiedliwości, wspierających realizację procedury „Niebieskie Karty” i pracę grup roboczych opowiedział Roch Waszak Prokurator Rejonowy w Gostyniu, zwracając uwagę m.in. na to, że na terenie powiatu gostyńskiego stosuje się wobec sprawców przemocy eksmisje, nakazy opuszczenia mieszkania (nawet wtedy, gdy sprawca jest właścicielem mieszkania) oraz zakazy zbliżania się do ofiar przemocy. Sprawcy postanowieniami sądowymi kierowani są też na programy korekcyjno-edukacyjne.

Ostatni z prelegentów dr Marek Miotk, psycholog Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bodzewie rekomendował Trening Zastępowania Agresji jako metodę podnoszącą kompetencje specjalistów w pracy z osobami doznającymi przemocy i stosującymi przemoc.

Konferencję zorganizowały Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu. Została ona przeprowadzona w ramach programu realizowanego przez PCPR w Gostyniu: „Razem przeciw przemocy II”, dofinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Organizatorzy konferencji przypominają, że na system przeciwdziałania przemocy w powiecie gostyńskim składa się m.in.:
a) działalność instytucji:
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu (interwencje środowiskowe, praca socjalna, wsparcie dla ofiar przemocy
  i ich rodzin, realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy, terapie indywidualne osób stosujących
  przemoc, szkolenia dla specjalistów powiatowych, gminnych i z organizacji pozarządowych, policji, oświaty, pomocy społecznej,
  ochrony zdrowia, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, kuratorów sądowych, kampanie społeczne,
  materiały dla specjalistów i ofiar przemocy);
- Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gostyniu (poradnictwo psychologiczne, prawne, doradztwo
  pracowników socjalnych, terapie);
- Powiatowego Ośrodka Mediacyjnego w Gostyniu (mediacje sądowe i pozasądowe konfliktów rodzinnych i konfliktów
  pokoleniowych);
b) zasoby:
- miejsca interwencyjne dla dzieci - ofiar przemocy w pogotowiach rodzinnych i rodzinach zastępczych, w Domu Dziecka
  w Gostyniu, w Domu Dziecka w Bodzewie,
- świetlice środowiskowe z programami socjoterapeutycznymi dla młodzieży (Pogorzela, Gostyń, Krobia);
- Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;
- Powiatowy Zespół konsultacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (koordynacja działań, wymiana informacji,
  rekomendacja dobrych praktyk);
- coroczne powiatowe programy przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Razem przeciw przemocy” (kampanie społeczne,
  konferencje, publikacje i poradniki, warsztaty dla rodziców i opiekunów nieradzących sobie z problemami wychowawczymi,
  bezpłatne mediacje rodzinne, szkolenia dla specjalistów gminnych i powiatowych, profilaktyczne festyny rodzinne);
c) organizacje pozarządowe:
- Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Piaskach (pomoc hostelowa, poradnictwo prawne,
  psychologiczne, pedagogiczne, grupa wsparcia dla ofiar przemocy);
- Punkt Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie i ich Rodzin Stowarzyszenia „Dziecko” w Gostyniu (poradnictwo psychologiczne,
  prawne, wsparcie w postaci pracy socjalnej, indywidualne terapie osób stosujących przemoc w rodzinie, szkolenia dla
  specjalistów);
- Ośrodek Mediacyjny Stowarzyszenia „Dziecko” w Gostyniu (mediacje sądowe i pozasądowe konfliktów rodzinnych i konfliktów
  pokoleniowych);
d) współpraca z gminnymi Zespołami Interdyscyplinarnymi oraz specjalistami z resortów policji, pomocy społecznej, oświaty,
    ochrony zdrowia, wymiaru sprawiedliwości czy gminnymi komisjami rozwiązywania problemów alkoholowych.
Konferencja Razem przeciw przemocy II 01
Konferencja Razem przeciw przemocy II 02
Konferencja Razem przeciw przemocy II 03
Konferencja Razem przeciw przemocy II 04
Konferencja Razem przeciw przemocy II 05
Konferencja Razem przeciw przemocy II 06