Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Razem przeciw przemocy w Poniecu

Na terenie powiatu gostyńskiego odbyło się specjalistyczne szkolenie (wtorek 24.09.2013), zorganizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu. Było one poświęcone trudnym aspektom działania zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych, których głównym celem jest przerwanie przemocy i zapewnienie bezpieczeństwa osobie doznającej przemocy. Szkolenie prowadził specjalista interwencji i pomocy psychologicznej z certyfikatem „Niebieskiej Linii”.
Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego w Poniecu (policjanci, pracownicy socjalni, pedagodzy, nauczyciele, członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pielęgniarki, przedstawiciele organizacji pozarządowych, kuratorzy i wiceburmistrz) doskonalili praktyczne elementy działań w ramach procedury „Niebieskie Karty”. Skupiono się szczególnie na strategii działania grup roboczych. Rekomendowano zmianę modelu działania grup roboczych poprzez skupienie się w pierwszym etapie na przeprowadzeniu maksymalnie pełnej diagnozy przypadku sytuacji przemocowej, historii przemocy, uwarunkowań mających wpływ na funkcjonowanie konkretnej rodziny, opracowanie możliwych wariantów działania i dopiero na drugim etapie organizowanie osobnych spotkań z osobami doznającymi przemocy oraz z osobami stosującymi przemoc.

Rekomendowano również, by te spotkania prowadzili wydelegowani (jeden lub dwóch) członkowie grup roboczych. Omawiano też sprawę konstruowania realnych, wielowariantowych planów pomocy, uwzględniających indywidualne możliwości poszczególnych osób i ich rodzin, a także ograniczenia systemowe i prawne.
Zaproponowano też tematykę kolejnych szkoleń, dotyczącą strategii działania grup roboczych w sytuacjach współwystępowania przemocy w rodzinie i zaburzeń psychicznych, w sytuacjach konfliktu rodzinnego, w sytuacjach w pracy z dziećmi w konflikcie około rozwodowym, przy wspieraniu zmiany u osoby doznającej przemocy, w pracy z osobami stosującymi przemoc, przy tworzeniu planów pomocy i ich realizacji.

Organizatorzy szkolenia przypominają, że procedura „Niebieskich kart” polega na obowiązku wszczęcia interwencji oraz sporządzeniu przez każdego pracownika służby zdrowia, pomocy społecznej, oświaty czy policji specjalnej karty informacyjnej o podejrzeniu stosowania przemocy w konkretnej rodzinie. Podstawową zaletą tej procedury jest to, że pozwala szybko i skutecznie działać bez zbytecznego zastanawiania się nad sensem i kolejnością podejmowanych czynności. Odpowiedni sposób działania stanowi gwarancję, że interwencja będzie optymalna. Krzywdzenie jest zjawiskiem złożonym i może przybierać różne formy, takie jak krzywdzenie fizyczne, psychiczne, wykorzystywanie seksualne, krzywdzenie ekonomiczne czy zaniedbywanie. Optymalna interwencja to taka, która przede wszystkim zapewni ofierze bezpieczeństwo w trudnej, czy wręcz tragicznej dla niej sytuacji.

Po udzieleniu pomocy (jeżeli sytuacja tego wymaga) dziecku lub innej ofierze przesyła się niezwłocznie formularz „Niebieskiej Karty” do Zespołu Interdyscyplinarnego, działającego przy ośrodku pomocy społecznej w każdej gminie. Specjaliści powołani do tego Zespołu weryfikują zgłoszenie i, w przypadku potwierdzenia się informacji o wystąpieniu przemocy, podejmują działania osłonowe i pomocowe, skierowane do ofiar przemocy oraz naprawcze, adresowane do sprawców.
Procedura ta jest prowadzona niezależnie od postępowania prokuratorskiego czy prowadzonego przez policję, wyjaśniającego, czy doszło do złamania prawa i popełnienia przestępstwa przeciwko osobom bliskim.

Jeżeli doznajesz przemocy - pamiętaj, nie jesteś sam(a)!
Jeżeli jesteś świadkiem przemocy w rodzinie, jeżeli wiesz, że ktoś krzywdzi dzieci, powiadom Policję, Ośrodek Pomocy Społecznej w Twojej gminie lub PCPR w Gostyniu.
Plakat_Razem przeciw przemocy