Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Gostyń drugi w kraju

Powiat Gostyński zajął drugie miejsce w ogólnopolskim konkursie dla gmin i powiatów: Program Osłonowy - Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdzia-łania Przemocy w Rodzinie.

Program „Razem przeciw przemocy” otrzymał też wyróżnienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Autorem programu i jego realizatorem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu. Dzięki temu powiat uzyskał dofinansowanie w wysokości 37 000 zł.

Celem projektu, adresowanego do mieszkańców powiatu gostyńskiego oraz powiatów sąsiednich, jest podejmowanie działań przeciwdziałających przemocy w rodzinie, zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń płynących z przemocy w rodzinie oraz przeciwdziałanie znieczulicy Społecznej wobec zjawiska przemocy w rodzinie, a zwłaszcza przemocy wobec dzieci.

Specjalistyczne działania kierowane są też do rodziców wymagających wzmocnienia kompetencji rodzicielskich. Działania te zapobiegają powielaniu nieprawidłowych postaw wychowawczych i propagują prawidłowe wzorce rodzicielskie. Prócz wielonurtowej kampanii społecznej, konferencji dla specjalistów, poświęconej zjawisku przemocy w rodzinie, zwłaszcza wobec dzieci i sposobom jej przeciwdziałania, cyklu warsztatów dla rodziców i specjalistycznego poradnictwa w zakresie radzenia sobie z problemami wychowawczymi, zostanie też wydany podręcznik autorstwa specjalistów PCPR,  doradzający, jak być dobrym rodzicem. Ważnym elementem będzie też przeprowadzenie andrzejkowego festynu rodzinnego promującego aktywne rodzinne spędzanie czasu i dobrą zabawę bez alkoholu.

Partnerami w projekcie są Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Gostyniu, Stowarzyszenie „Dziecko”, Ośrodki Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. i Pogorzeli oraz Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu i Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu.
Gostyn drugi w kraju