Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Ogłoszenia i aktualności
Informujemy, iż Powiat Gostyński otrzymał grant
w łącznej kwocie 434 491,20 zł na wsparcie:

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu,
Bonifraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie,
Środowiskowego Domu Samopomocy w Krobi,
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bodzewie,
Domu Dziecka w Bodzewie nr 1,
Domu Dziecka w Bodzewie nr 2,
Domu Dziecka w Gostyniu,
Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „KREATYWNI” prowadzącego Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piaskach

w ramach Projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”,  współfinan- sowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Copyright © 2012 by IMK - Jerzy Data
All Rights reserved - jdata@kki.pl