Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Ogłoszenia i aktualności
Komunikat Starosty Gostyńskiego z dnia 13 kwietnia 2021 roku
w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Gostyńskim

Na podstawie art. 44b oraz art. 44c ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.) oraz § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2003 Nr 62 poz. 560) Starosta Powiatu Gostyńskiego informuje o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Gostyńskim.

Zgłoszenia do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych mogą składać przedstawiciele organizacji pozarządowych, fundacji oraz jednostek samorządu terytorialnego działających na terenie Powiatu Gostyńskiego.

Wyżej wymienione organizacje i organy zgłaszają po jednym kandydacie na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Spośród zgłoszonych kandydatów Starosta Powiatu Gostyńskiego powoła pięciu członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, która będzie organem opiniodawczo-doradczym. Kadencja Rady trwa 4 lata.

Zgłoszenie powinno zawierać:
  a) nazwę i adres zgłaszającego,
  b) imię, nazwisko i adres zamieszkania kandydata,
  c) pieczęcie i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania organizacji, organu zgłaszającego
      kandydata.
Termin zgłaszania kandydatów upływa 10 maja 2021 r.

Zgłoszenia proszę kierować na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, ul. Wrocławska 8, 63-800 Gostyń.
Copyright © 2012 by IMK - Jerzy Data
All Rights reserved - jdata@kki.pl