Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Aktywni razem

Od czterech lat Powiat Gostyński realizuje projekt „Aktywni razem. Program aktywizacji zawodowej i społecznej w powiecie gostyńskim”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W poprzednich latach z działań w projekcie realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu skorzystało już 238 osób ogółem w tym 164 beneficjentów (99 osób niepełnosprawnych, 33 osoby usamodzielniane, 32 osoby z rodzin zastępczych) oraz 74 osoby z otoczenia.
Tegoroczna edycja rozpoczęła się już w styczniu przygotowaniami do realizacji projektu przez PCPR w Gostyniu. M.in. pozyskało na ten cel 717 322,81 zł z EFS PO KL. Powiat Gostyński dofinansował projekt kwotą 84 155,19 zł.
Przy realizacji projektu współpracują Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Gostyniu i Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „Kasia”.
Dzięki temu w tegorocznej edycji projektu udział biorą aż trzy grupy: osoby chorujące na stwardnienie rozsiane, rodziny zastępcze oraz osoby z porażeniem mózgowym, łącznie 88 osób. Dla nich projekt rozpoczął się indywidualnymi rozmowami ze specjalistami PCPR, a następnie spotkaniem z PCPR - organizatorem działań oraz z przedstawicielem firmy realizującej zadania. Spotkanie otworzył Starosta Gostyński Robert Marcinkowski, który zachęcał uczestników projektu do aktywnego udziału w projekcie i do maksymalnego skorzystania z oferowanych działaniach, podnoszących rozmaite kompetencje i oferujących wsparcie. Przedstawiciele PCPR w Gostyniu oraz firmy B-Consulting przestawili działania składające się na tegoroczną edycję projektu, omówili ich harmonogram oraz sprawy organizacyjne. Druga część spotkania miała charakter integracyjny.
Głównym celem tegorocznego projektu pn. „Aktywni razem. Program aktywizacji zawodowej i społecznej w powiecie gostyńskim” jest zwiększenie kompetencji zawodowych i społecznych 88 osób, w tym 25 osób chorujących na stwardnienie rozsiane oraz 3 opiekunów, 30 osób tworzących rodziny zastępcze i ich otoczenie oraz 15 osób z porażeniem mózgowym i 15 ich opiekunów. Dla poszczególnych grup beneficjentów PCPR w Gostyniu zaplanował m.in. treningi umiejętności społecznych i kompetencji osobistych, warsztaty kompetencji zawodowych, turnusy rehabilitacyjne połączone ze szkoleniami, zabiegi rehabilitacyjne, warsztaty psychoterapii antystresowej i przeciwlękowej z wykorzystaniem terapii dźwiękiem oraz dogoterapii, treningi integracji emocjonalnej, komunikacji partnerskiej oraz kompetencji rodzicielskich, terapię ruchową Halliwick, zespoły ćwiczeń psychoruchowych (psychoterapia, fizykoterapia, edukacja prozdrowotna) oraz kurs malowania na materiale i Window Art.
Dodatkowym wzmocnieniem dla uczestników projektu jest indywidualne poradnictwo prawne i zawodowe ułatwiające poruszanie się na rynku pracy, poradnictwo socjalne w zakresie podnoszenia kompetencji życiowych i rozwiązywania problemów życia codziennego oraz poradnictwo psychologiczne służące wsparciu w radzeniu sobie z trudnościami osobistymi i rodzinnymi. Zakończenie działań w tegorocznej edycji projektu planowane jest do końca listopada br.
Aktywni razem 01
Aktywni razem 02
Aktywni razem 03
Aktywni razem 04