Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Ogłoszenia i aktualności
W rodzinie siła

Zakończyła się realizacja projektu „W rodzinie siła”. Tworząc i realizując ten partnerski projekt, Stowarzyszenie „DZIECKO” przyjęło sobie za cele: wieloobszarowe wspieranie rodzin oraz uświadamianie rodzinom i specjalistom wspierającym rodziny, jakie zjawiska, w szczególności trudności i problemy wychowawcze oraz zjawiska uzależnień i przemocy, zagrażają prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny i jej stabilności. Celem różnorodnych działań projektowych było także wskazanie sposobów radzenia sobie z tymi trudnościami i problemami. A także podejmowanie działań w związku ze zwiększającymi się: liczbą rozwodów oraz liczbą dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej lub w placówkach o charakterze resocjalizacyjnym.

W ramach projektu:
a) przeprowadzono 30-godzinne warsztaty kompetencyjne dla 15 rodziców;
b) przeprowadzono 30-godzinne warsztaty socjoterapeutyczne dla 24 dzieci i młodzieży z rodzin, których rodzice uczestniczyli w warsztatach podnoszących kompetencje opiekuńcze i wychowawcze;
c) przeprowadzono kampanię społeczną w mediach, w jej ramach ukazało się 56 artykułów w mediach ogólnopolskich i regionalnych; został też opracowany podręcznik dla rodziców i rozesłany do wszystkich powiatów woj. wielkopolskiego;
d) uruchomiono Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i prowadzono w nim specjalistyczne wsparcie rodzinnego, w ramach którego udzielono 152 porad rodzinnych;
e) przeprowadzenie 10 bezpłatnych mediacji rodzinnych w Ośrodku Mediacyjnym Stowarzyszenia „DZIECKO”;
f) rodziny w kryzysie otrzymały wsparcie bezpośrednie w rozwiązywaniu ich trudnych sytuacji oraz pośrednie - przez podniesienie kompetencji specjalistów pracujących z rodzinami.

Zostały osiągnięte zmiany:
a) wzmocniono i zwiększono kompetencje opiekuńczo-wychowawczych rodziców z rodzin problemowych oraz zwiększenie ich umiejętności w pełnieniu ról w rodzinie i społeczeństwie, a także poprawa komunikacji w rodzinach, co powinno przełożyć się na zmniejszanie się skali problemów oraz w przypadku ich występowania na łagodniejszy ich przebieg;
b) wsparto dzieci z rodzin objętych projektem - by umożliwić rodzicom udział w warsztatach, w czasie
warsztatów dla rodziców były realizowane zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci, wzmacniające przemiany w rodzinach;
c) wpływano na zmniejszenie się dysfunkcji rodzin poprzez zapewnienie dostępu do specjalistów w ramach Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego w godzinach popołudniowych i w soboty - w czasie, w którym nie funkcjonują już placówki gminne czy powiatowe;
d) oddziaływano na zmniejszanie się narastania zjawiska przemocy w rodzinie poprzez nagłaśnianie, że jest to zjawisko zagrażające rodzinie i jej prawidłowemu funkcjonowaniu i upowszechnianie informacji o sposobach zapobiegania przemocy w rodzinie i innych negatywnych dla prawidłowego funkcjonowania rodzin zjawiskach;
e) umożliwiono podniesienie kompetencji specjalistów pracujących z rodzinami (pracownicy systemu pomocy społecznej, wsparcia rodziny i oświaty) na terenie województwa wielkopolskiego poprzez przeprowadzenie kampanii informacyjnej w mediach z zakresu przeciwdziałania trudnościom i kryzysom w rodzinie;
f) wpływano na zmniejszanie się skutków kryzysów rodzinnych i zaburzeń w funkcjonowaniu rodziny poprzez prowadzenie mediacji rodzinnych;
g) rodzice biorący udział w projekcie nauczyli się okazywania i wyrażania emocji, prawidłowego wychowywania i troszczenia się o dzieci, właściwego realizowania praw i obowiązków rodzicielskich przy jednoczesnym troskliwym okazywaniu miłości i szacunku; dodatkowym efektem jest fakt, że dwie z rodzin uczestniczących w warsztatach zdecydowały się na bycie rodzinami zastępczymi spokrewnionymi i zostało to usankcjonowane postanowieniami sądowymi;
h) rodzice korzystający z działań i wsparcia w ramach projektu zapoznali się i nauczyli prawidłowego modelowania zachowań swoich dzieci, niezbędnych do wchodzenia w skuteczne i zadowalające interakcje społeczne, będące warunkiem dobrego funkcjonowania dzieci w środowisku domowym, rówieśniczym i szkolnym. Rodzice poznali zasady i warunki umiejętnego wspierania dziecka w rozwoju emocjonalnym, społecznym, psychicznym; nastąpiła poprawa sposobu komunikowania się i współpracy pomiędzy poszczególnymi członkami rodzin u uczestników projektu; nastąpiła zmiana postaw wychowawczych u uczestników projektu; uczestnicy nabyli umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
W efekcie stali się oni (zwłaszcza dwie rodziny zastępcze) w środowisku przykładem wskazującym, że warto korzystać ze wsparcia specjalistów i systemu wsparcia rodziny (gminno-powiatowego i organizacji pozarządowych w radzeniu sobie z problemami rodzinnymi.

Projekt partnerski „W rodzinie siła” zajął 2. miejsce w konkursie „Wspieranie inicjatyw na rzecz wielkopolskich rodzin”, przeprowadzonym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Dzięki temu projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w 2020 roku. Projekt był też realizowany ze środków własnych Stowarzyszenia „DZIECKO”. Wsparcia partnerskiego w realizacji projektu udzieliło Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.
W rodzinie sila 2021 01
Copyright © 2012 by IMK - Jerzy Data
All Rights reserved - jdata@kki.pl