Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Ogłoszenia i aktualności
Wsparcie PFRON w zakresie Modułu III

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych rozszerzył zakres Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”, w ramach którego osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 16 listopada 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej - w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

Pomoc finansowa w ramach Modułu III programu wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę, z tym, że okres, na jaki może zostać przyznane świadczenie nie może być dłuższy niż 5 miesięcy i skierowana jest do osób niepełnosprawnych, które są lub były w okresie od 9 marca 2020 roku:
1. Uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej.
2. Uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca
    2004 r. o pomocy społecznej.
3. Podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca
    2004 r. o pomocy społecznej.
4. Podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36
    ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
5. Uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON i w ramach tych programów korzystają ze
    wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne.
6. Pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z prze-
    pisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizo-
    wania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.
7. Pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych
    ośrodków wychowawczych, bądź uczniami szkół specjalnych przysposabiających do pracy funkcjonujących na podstawie
    ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
8. Pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) wychowankami ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych oraz ośrod-
    ków rewalidacyjno-wychowawczych funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Wnioski należy składać do 16 listopada 2020 r. poprzez System Obsługi Wsparcia: https://sow.pfron.org.pl.
Złożenie wniosku przez SOW nie wymaga instalowania żadnych dodatkowych programów lub aplikacji. Instrukcja złożenia wniosku została przedstawiona w poniższym materiale:
https://youtu.be/p5MlGA-od5M.
W razie pytań, proszę dzwonić do PCPR w Gostyniu: 65 572 75 28 wew. 205, 206.

WAŻNE - Odpowiedź na najczęściej zadawane pytanie

Czy jeżeli składałam/em wniosek o pomoc finansową w ramach Modułu III za miesiące marzec, kwiecień i maj to muszę jeszcze raz złożyć wniosek?
Tak, w celu wypłaty świadczenia za kolejne miesiące konieczne jest ponowne złożenie wniosku. Na formularzu trzeba zaznaczyć, ilu miesięcy dotyczy nowy wniosek. Np. w przypadku uczestnika WTZu, który otrzymał 1500 zł za marzec, kwiecień i maj, a którego WTZ jest ponownie zamknięty w październiku i listopadzie (przez co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych), formularz wniosku powinien wyglądać jak poniżej:

Zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane do udziału w Programie!
Copyright © 2012 by IMK - Jerzy Data
All Rights reserved - jdata@kki.pl