Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Ogłoszenia i aktualności
Ruszył projekt wsparcia dla domów pomocy społecznej powiatu gostyńskiego

Powiat gostyński przystąpił do konkursu ogłoszonego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, II Oś Priorytetowa - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Zarząd Powiatu Gostyńskiego powierzył zadanie realizacji tego działania Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu. PCPR, we współpracy z Domami Pomocy Społecznej w Chumiętkach, Chwałkowie, Rogowie i Zimnowodzie opracowało wniosek projektowy, który został przesłany do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, realizującego konkurs w imieniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Projekt zakłada pozyskanie ponad miliona ośmiuset tysięcy zł dla powiatu gostyńskiego na wsparcie działań domów pomocy społecznej, prowadzonych przez powiat gostyński. Zaplanowane działania związane są z zapobieganiem oraz łagodzeniem skutków epidemii COVID-19. Jak podkreśla Wicestarosta Gostyński Janusz Sikora: - „Przewidywane w projekcie działania mają charakter doraźnej odpowiedzi na sytuację osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19 i zapobiegania jej negatywnym skutkom. Wsparciem objęte zostaną DPS-y w Chumiętkach, Chwałkowie, Rogowie i Zimnowodzie - realizujące działania na rzecz sowich mieszkańców, a także personel świadczący usługi bytowe i opiekuńcze, personel gospodarczy i obsługowy.”

Okres realizacji projektu przez Powiat Gostyński - PCPR w Gostyniu obejmuje czas od sierpnia do października 2020 r.

Wsparcie projektowe zostanie przeznaczone na:
a) wypłaty dodatków dla personelu DPS-ów - z wyłączeniem kadry medycznej (pielęgniarki, lekarze), z uwzględnieniem
    pracujących przy łóżkach mieszkańców (np. fizjoterapeutów i rehabilitantów). Wsparciem tym zostaną objęci pracownicy
    zatrudnieni w ramach etatów; wsparcie w postaci dodatków będzie udzielane osobom mającym kontakt z mieszkańcami
    DPS pracującymi w stanie zagrożenia zdrowia;
b) utworzenie miejsc pobytu tymczasowego dla nowo przyjmowanych mieszkańców oraz izolatoriów dla mieszkańców,
    którzy ulegli zachorowaniu lub są w okresie kwarantanny;
c) zapewnienie miejsc pobytu tymczasowego dla kadry DPS-ów w czasie trwania realizacji projektu;
d) zakup testów na obecność koronawirusa wraz z usługą wykonania dla całej kadry DPS-ów;
e) zakup środków ochrony indywidualnej dla personelu DPS, będą to m.in. rękawice jednorazowe, maseczki ochronne,
    przyłbice, kombinezony, fartuchy, płyn do dezynfekcji powierzchni, ochraniacze na obuwie, płyn do dezynfekcji rąk,
    czepki ochronne, żele antybakteryjne, maseczki z filtrem, gogle ochronne, itp.;
f) zakup sprzętu i wyposażenia dla zapobiegania skutkom epidemii COVID-19, będą to m.in. sprzęt do dezynfekcji
    powierzchni (ozonatory, dekontaminatory) wraz ze środkami eksploatacyjnymi, maty dezynfekcyjne, parawany
    medyczne, koncentratory tlenu, ssaki elektryczne przenośne, lampy bakteriobójcze, termometry bezdotykowe, aparatura
    wspomagająca oddychanie itd.
Ruszyl projekt wsparcia dla DPS 2020 01
Copyright © 2012 by IMK - Jerzy Data
All Rights reserved - jdata@kki.pl