Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Ogłoszenia i aktualności
Zarząd powiatu będzie ustalał procedury postępowania
w domach pomocy społecznej na wypadek epidemii

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu informuje, że w najbliższym czasie zostanie ogłoszona nowelizacja rozporządzenia o domach pomocy społecznej.

Zgodnie z nowymi zapisami załącznikiem do regulaminu organizacyjnego domu pomocy społecznej (a ten przyjmuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego) będzie procedura dotycząca postępowania w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w szczególności w zakresie:

1) podejrzenia zarażenia chorobą zakaźną lub potwierdzenia zarażenia mieszkańca domu lub pracownika, w tym obejmują-
    cą:
a) zasady postępowania personelu domu,
b) zasady szczególnej ostrożności podczas przygotowywania i spożywania posiłków,
c) wyznaczenia pomieszczeń, które w razie potrzeby będą przekształcone w pomieszczenia do odosobnienia lub izolacji,
d) używania środków ochrony osobistej oraz dezynfekcji pomieszczeń domu,
e) sposobu i trybu komunikowania się mieszkańców domu z rodzinami i otoczeniem zewnętrznym;
2) świadczenia usług opiekuńczych i bytowych, w tym w przypadku poddania kwarantannie mieszkańców lub pracowników
    domu;
3) funkcjonowania domu i przyjmowania nowych mieszkańców;
4) przeprowadzania instruktażu dla personelu domu, w tym w zakresie obowiązkowego używania przez pracowników środ-
    ków ochrony osobistej;
5) sposobu informowania mieszkańców domu o zaistniałej sytuacji i zasadach bezpiecznego zachowania się oraz o obowią-
    zujących w tym zakresie zaleceniach, poleceniach, nakazach i zakazach odpowiednich służb i organów.

Regulaminy mają być dostosowane w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia. Dodatkowo w projekcie wskazano, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii dyrektor domu (lub osoba przez niego wyznaczona) jest zobowiązany:

a) do utrzymywania bezpośredniego kontaktu z właściwymi ze względu na siedzibę domu: państwowym powiatowym ins-
    pektorem sanitarnym, wojewodą, organami jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotami leczniczymi, wykonu-
    jącymi zadania w zakresie zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, w celu wymiany informacji
    o sytuacji epidemiologicznej w domu oraz na obszarze, na którym znajduje się siedziba domu;
b) do informowania personelu i mieszkańców domu o aktualnych przepisach oraz zaleceniach, poleceniach, nakazach i za-
    kazach odpowiednich służb i organów;
c) do monitorowania zaopatrzenia domu w niezbędne środki ochrony osobistej i podejmowania odpowiednich działań w ce-
    lu ich niezbędnego uzupełnienia.

Ponadto w projekcie zwiększono wskaźnik udziału stażystów, praktykantów, osób odbywających służbę zastępczą w domu oraz inne osoby, jeżeli pracują bezpośrednio z mieszkańcami domu - do 20%. Ponadto zmieniono sposób wyliczenia tego wskaźnika poprzez dodanie do podstawy jego wyliczenia pracowników pierwszego kontaktu zatrudnionych na stanowiskach administracyjnych lub obsługi w wymiarze proporcjonalnym do czasu, w jakim koordynują działania wynikające z indywidualnego planu wsparcia mieszkańca.
Zarzad powiatu bedzie ustalal procedury 2020 01
Zarzad powiatu bedzie ustalal procedury 2020 02
Zarzad powiatu bedzie ustalal procedury 2020 03
Zarzad powiatu bedzie ustalal procedury 2020 04
Copyright © 2012 by IMK - Jerzy Data
All Rights reserved - jdata@kki.pl